Articulus 3 Article 3 Utrum Deus possit creaturam in nihilum redigere Whether God can annihilate a creature Tertio quaeritur utrum Deus possit creaturam in nihilum redigere. The third point of inquiry is whether God can annihilate a creature. Et videtur quod non. Dicit enim Augustinus in Lib. LXXXIII quaestionum, quod Deus non est causa tendendi in non esse. Hoc autem esset, si creaturam annihilaret. Ergo Deus non potest creaturam in nihilum redigere. Obj. 1: And it seems that he cannot. For Augustine says, in Eighty-Three Different Questions, that God does not cause things to tend to non-existence. But this would be the case were he to annihilate a creature. Therefore, God cannot annihilate a creature. Praeterea, creaturae corruptibiles, quae inter ceteras sunt debilioris esse, non desinunt esse nisi per actionem alicuius causae agentis, sicut ignis corrumpitur aliquo contrario agente in ipsum. Multo minus igitur aliae creaturae possunt desinere nisi per aliquam actionem. Si ergo Deus aliquam creaturam annihilaret, hoc non fieret nisi per aliquam actionem. Per actionem autem hoc fieri est impossibile. Nam omnis actio sicut est ab ente actu, ita in ens actu terminatur, cum oporteat factum esse simile facienti. Actio autem qua aliquid ens actu constituitur, non omnino in nihilum redigit. Ergo Deus non potest aliquid annihilare. Obj. 2: Corruptible creatures, whose existence is weaker than that of others, do not cease to exist save through the action of some agent cause, for example, a fire is extinguished by something acting contrary to it. Much less, therefore, can other creatures cease to exist otherwise than through some action. If, then, God were to annihilate a creature, this would not be except through some action. But this cannot be done through an action, since every action, proceeding as it does from an actual being, must terminate in an actual being, because every maker produces its like. Now, an action by which an actual being is produced in no way annihilates. Therefore, God cannot annihilate a thing. Praeterea, omne quod est per accidens, reducitur ad id quod est per se. Sed a nulla causa agente est defectus et corruptio nisi per accidens, cum nihil operetur nisi intendens ad bonum, ut Dionysius dicit: unde et ignis corrumpens aquam, non intendit privationem formae aquae, sed formam propriam in materiam introducere. Ergo non potest ab aliquo agente causari aliquis defectus, quin simul aliqua perfectio constituatur. Ubi autem aliqua perfectio constituitur, ibi non est annihilatio. Ergo Deus non potest aliquid annihilare. Obj. 3: Whatsoever exists accidentally is traced back to what exists through itself. Now, no active cause produces defect and corruption save accidentally, since nothing acts without intending a good, according to Dionysius; this is why even fire destroying water does not intend the privation of the form of water, but rather to introduce its own proper form into the matter. Therefore, defect cannot be caused by an agent without some perfection being caused at the same time. Now, where a perfection is produced, there is not annihilation. Therefore, God cannot annihilate a thing. Praeterea, nihil agit nisi propter finem. Finis enim est quod movet efficientem. Finis autem divinae actionis est eius bonitas: quod quidem esse potest in rerum productione, per quam res similitudines divinae bonitatis consequuntur: non autem in annihilatione, per quam annihilatum omnino a Dei similitudine recederet. Ergo Deus non potest aliquid annihilare. Obj. 4: Nothing acts except for an end, since the end moves the efficient cause. Now, the end of God’s action is his own goodness; and this indeed can exist in the production of things, whereby things attain likenesses of the divine goodness; but this is not so in annihilation, whereby something annihilated would utterly withdraw from likeness to God. Therefore, God cannot annihilate a thing. Praeterea, manente causa, necesse est permanere causatum. Si enim non est necesse, possibile erit causatum esse et non esse posita causa; et sic indigebitur alio quo causatum ad esse determinetur; et ita causa sufficiens non erit ad esse causati. Sed Deus est sufficiens causa rerum. Ergo Deo manente necesse est res in esse manere. Sed Deus non potest facere quin ipse in esse maneat. Ergo non potest creaturas reducere in non esse. Obj. 5: So long as the cause remains, its effect must remain also. For if this were not necessary, it would be possible, given a cause, for its effect to be or not to be; and then it would need something else to determine its being, and thus, the cause would not suffice for the existence of its effect. But God is the sufficient cause of things. Therefore, as long as God exists, things must remain in existence. Now, God cannot prevent his own remaining in existence. Therefore, he cannot reduce creatures to non-existence. Sed dicebatur, quod Deus non erit causa in actu, cum creaturae erunt annihilatae. Obj. 6: It will be said that God would not be the actual cause if things were to be annihilated. Sed contra, divina actio est eius esse; unde et Augustinus vult quod in quantum Deus est, nos simus. Suum autem esse nunquam ei advenit. Ergo nunquam desinit esse in sua actione; et ita semper erit causa in actu. On the contrary, God’s action is his being; this is also why Augustine says that we exist insofar as God exists. Now, his own existence was never new to him. Therefore, he never ceases to act and will always be an actual cause. Praeterea, Deus non potest facere contra communes animi conceptiones, sicut quod totum non sit maius sua parte. Communis autem animi conceptio est apud sapientes, animas rationales perpetuas esse. Ergo Deus non potest facere quod in nihilum redigantur. Obj. 7: God cannot act against common conceptions of the mind; for example, he cannot make it so that the whole is not greater than its part. Now, it is a common conception of the mind, among the wise, that the rational soul has a continuous being. Therefore, God cannot cause it to be annihilated. Praeterea, Commentator dicit in XI Metaph., quod id quod est in se possibile esse et non esse, non potest necessitatem essendi ab alio acquirere. Quaecumque ergo creaturae habent necessitatem essendi, in eis non est possibilitas ad esse et non esse. Huiusmodi autem sunt omnia incorruptibilia, ut sunt substantiae incorporeae et corpora caelestia. Ergo omnibus his non est possibilitas ad non esse. Si ergo sibi relinquantur, divina actione subtracta, non deficient in non esse; et sic Deus non videtur quod possit ea annihilare. Obj. 8: The Commentator says, on Metaphysics 11, that if a thing in itself is capable of being or not being, it cannot acquire from another a necessity of being. Therefore, whatever creatures have necessary being do not have the capacity for being and not being. Now, such are all incorruptible things, for example, incorporeal substances and heavenly bodies. Therefore, in none of these is there the possibility of not being. Therefore, if they be left to themselves through God withdrawing his action from them, they will not cease to exist; and thus, it seems that God cannot annihilate them. Praeterea, quod recipitur in aliquo, non tollit potentiam recipientis; sed potest eam perficere. Si ergo aliquid sit possibilitatem habens ad non esse, nihil in eo receptum hanc possibilitatem ei auferre poterit. Ergo quod est in se possibile non esse, non poterit ab aliquo necessitatem essendi acquirere. Obj. 9: The thing received in something does not remove the potency of the recipient, but it is able to perfect it. If, then, there is a thing that has the possibility of not being, it cannot receive anything that will remove this possibility; and consequently, a thing that in itself contains the possibility of not existing cannot receive from anything else the necessity of existing. Praeterea, ea secundum quae aliqua genere diversificantur, sunt de essentia rei; nam genus pars definitionis est. Secundum autem corruptibile et incorruptibile aliqua genere differunt, ut patet in X Metaph. Ergo sempiternitas et incorruptibilitas est de essentia rei. Deus autem non potest alicui rei auferre quod est de essentia eius; non enim potest facere quod homo existens homo, non sit animal. Ergo non potest rebus incorruptibilibus sempiternitatem auferre; et ita non potest ea ad nihilum redigere. Obj. 10: Things according to which certain things are diversified in genus belong to a thing’s essence, for the genus is part of the definition. Now, certain things differ in genus according to being corruptible or incorruptible, as is clear from Metaphysics 10. Therefore, everlastingness or incorruptibility is part of such things’ essence. Now, God cannot deprive a thing of what belongs to its essence; for he cannot make a man not to be an animal while remaining a man. Therefore, he cannot cause incorruptible things not to last forever, and thus, he cannot reduce them to nothing. Praeterea, corruptibile nunquam potest mutari ut fiat incorruptibile secundum suam naturam; nam incorruptibilitas corporum resurgentium non est naturae sed gloriae; et hoc ideo est, quia corruptibile et incorruptibile differunt genere, ut dictum est. Si autem quod est in se possibile non esse, ab aliquo necessitatem essendi posset acquirere, corruptibile posset in incorruptibilitatem mutari. Ergo impossibile est esse aliquid quod in se sit possibile non esse, et acquirat necessitatem ab alio; et sic idem quod prius. Obj. 11: A corruptible thing can never be changed so as to become incorruptible according to its own nature (for the incorruptibility of bodies rising from the dead is not something of nature, but of glory); and this is because corruptible and incorruptible differ in genus, as stated above. Now, if a thing that is in itself capable of not existing could be made by something else to exist of necessity, a corruptible thing might be changed into an incorruptible one. Therefore, a thing which is in itself capable of not existing cannot possibly acquire a necessity of existing from another, and so we come to the same conclusion as above. Praeterea, si creaturae non habent necessitatem nisi secundum quod dependent a Deo, a Deo autem dependent secundum quod Deus est earum causa; non habebunt necessitatem nisi per modum qui competit causalitati qua Deus eorum causa est. Deus autem est rerum causa non per necessitatem, sed per voluntatem, ut est in alia quaestione, ostensum. Sic ergo erit necessitas in rebus sicut in his quae a voluntate causantur. Ea autem quae sunt a voluntate, non simpliciter et absolute sunt necessaria, sed solum necessitate conditionata, eo quod voluntas non necessario determinatur ad unum effectum. Ergo sequitur quod in rebus nihil est necessarium absolute, sed solum sub conditione; sicut est necesse Socratem moveri, si currit; vel ambulare, si vult, nullo impedimento existente. Ex quo videtur sequi quod nihil sit in creaturis simpliciter incorruptibile, sed omnia sint corruptibilia; quod est inconveniens. Obj. 12: If creatures have no necessity except insofar as they depend on God, and if they depend on God insofar as he is their cause, they will not have necessity except through the mode that belongs to the causality whereby God is their cause. Now, God is the cause of things not of necessity but by his will, as we have proved above. Therefore, necessity in things will be such as it is in things that are caused by a will. Now, things effected by a will are not necessary simply and absolutely; rather, their necessity is only conditional, inasmuch as the will is not determined by necessity to one effect. It follows, then, that in things nothing is absolutely necessary, but only conditionally, just as it is necessary that Socrates move if he runs, or walk if he wishes to walk and is not prevented from so doing. Thus, it seems to follow that no creature is simply incorruptible, and that all are corruptible, which is incongruous. Praeterea, sicut Deus est summum bonum, ita est perfectissimum ens. Sed in quantum est summum bonum, ei convenit quod non possit esse causa mali culpae. Ergo in quantum est perfectissimum ens, non ei competit quod possit esse causa annihilationis rerum. Obj. 13: Just as God is the highest good, so is he the most perfect being. Now, inasmuch as he is the highest good, it is incongruous for him to be the cause of the evil of fault. Therefore, inasmuch as he is the most perfect being, it is incongruous for him to be able to cause the annihilation of things. Praeterea, Augustinus dicit, quod Deus est adeo bonus quod nunquam permitteret aliquid mali fieri, nisi esset adeo potens quod de quolibet malo posset elicere aliquod bonum. Sed si creaturae annihilarentur, nullum bonum inde eliceretur. Ergo Deus non potest hoc permittere quod creaturae in nihilum decidant. Obj. 14: Augustine says that God is so good that he would never allow evil to be done, were he not so powerful that he could elicit some good from any evil whatsoever. But if creatures were to be annihilated, no good would be elicited from that. Therefore, God cannot allow creatures to return to nothingness. Praeterea, non minor distantia est in nihilum de ente, quam de nihilo in esse. Sed reducere aliquid de nihilo in esse, est potentiae infinitae, propter distantiam infinitam. Ergo reducere de esse in nihil, non est nisi potentiae infinitae. Nulla autem creatura habet potentiam infinitam. Ergo subtracta actione creatoris, creatura non poterit in nihilum reduci. Quo quidem solo modo dicebatur Deus res posse annihilare, scilicet per suae actionis subtractionem. Nullo ergo modo Deus potest creaturas in nihilum redigere. Obj. 15: The distance from nothing to being is no less than from being to nothing. Now, it belongs to an infinite power to produce a being from nothing, on account of the infinite distance. Therefore, only an infinite power can reduce a being to nothing. But no creature has an infinite power. Hence, if we take away the action of the Creator, a creature cannot be reduced to nothing; and yet, only on the supposition that God’s action be removed was it said that he can annihilate things. Therefore, in no way can God reduce creatures to nothing. Sed contra est quod Origenes dicit in Periarchon: quod datum est, auferri atque recedere potest. Sed esse, datum est creaturae a Deo. Ergo potest auferri; et sic Deus potest creaturas in nihilum redigere. On the contrary (1), Origen says in On First Principles: that which was given can be taken away and lost. Now, creatures were given existence by God. Therefore, it can be taken from them, so that God can reduce them to nothing. Praeterea, illud quod dependet ex simplici Dei voluntate, potest, etiam, Deo volente, cessare. Sed totum esse creaturae dependet ex simplici Dei voluntate; cum Deus per suam voluntatem sit causa rerum, et non per naturae necessitatem. Ergo, Deo volente, possunt creaturae in nihilum redigi. Furthermore (2), that which depends on God’s simple will can also cease if it be God’s will. Now, the creature’s whole being depends on God’s simple will, since he is the cause of things by his will and not by natural necessity. Therefore, if it be his will, creatures can be annihilated. Praeterea, Deus non est plus debitor creaturis postquam esse incoeperunt, quam antequam esse inciperent. Sed antequam creaturae inciperent, absque omni praeiudicio suae bonitatis, poterat cessare ad hoc quod esse creaturis communicaret, quia sua bonitas in nullo a creaturis dependet. Ergo Deus potest absque praeiudicio suae bonitatis suam actionem a rebus creatis subtrahere; quo posito in nihilum deciderent, ut in praecedenti articulo ostensum est. Potest ergo Deus res annihilare. Furthermore (3), God is not more indebted to creatures after they begin to exist than he was before they began to exist. Now, before creatures began to exist, he could, without prejudice to his goodness, abstain from bringing them into being, since his goodness in no way depends on creatures. Therefore, without prejudice to his goodness, God can withdraw his action from creatures, with the result (as proved above) that they would cease to exist. Therefore, God can annihilate creatures. Praeterea, eadem actione Deus res in esse produxit et eas in esse conservat, ut supra ostensum est. Sed Deus potuit res in esse non producere. Ergo eadem ratione potest eas annihilare. Furthermore (4), as we have proved, God by the same action has produced things in existence and keeps them in existence. Now, God was able not to produce creatures in existence. Therefore, for the same reason, he can annihilate them. Respondeo dicendum quod in rebus a Deo factis dicitur aliquid esse possibile dupliciter. I answer that in things made by God, something is said to be possible in two ways. Uno modo per potentiam agentis tantum; sicut antequam mundus fieret, possibile fuit mundum fore, non per potentiam creaturae, quae nulla erat, sed solum per potentiam Dei, qui mundum in esse producere poterat. First, with regard to a power of the agent alone; for example, before the world came to be, it was possible for the world to exist, not through a potency of the creature (which did not exist), but only through the power of God, who was able to bring the world into being. Alio modo per potentiam quae est in rebus factis; sicut possibile est corpus compositum corrumpi. Second, with regard to a power that is within the things made; for example, it is possible for a composite body to be corrupted. Si ergo loquamur de possibilitate ad non esse ex parte rerum factarum, dupliciter circa hoc aliqui opinati sunt. Avicenna namque posuit, quod quaelibet res praeter Deum habebat in se possibilitatem ad esse et non esse. Cum enim esse sit praeter essentiam cuiuslibet rei creatae, ipsa natura rei creatae per se considerata, possibilis est ad esse; necessitatem vero essendi non habet nisi ab alio, cuius natura est suum esse, et per consequens est per se necesse esse, et hoc Deus est. Accordingly, if we consider the possibility of non-existence on the side of the things made, there have been two opinions on this point. Avicenna held that all things except God have in themselves a possibility of being and of non-being. For, seeing that being is something besides the essence of every created thing, the very nature of a created thing considered in itself is capable of being, while it only has necessity of being from another whose nature is its own being, and which, therefore, by itself exists of necessity; and this is God. Commentator vero contrarium ponit, scilicet quod quaedam res creatae sunt in quarum natura non est possibilitas ad non esse, quia quod in sua natura habet possibilitatem ad non esse, non potest ab extrinseco acquirere sempiternitatem, ut scilicet sit per naturam suam sempiternum. Et haec quidem positio videtur rationabilior. Potentia enim ad esse et non esse non convenit alicui nisi ratione materiae, quae est pura potentia. Materia etiam, cum non possit esse sine forma, non potest esse in potentia ad non esse, nisi quatenus existens sub una forma, est in potentia ad aliam formam. On the other hand, the Commentator holds a contrary opinion, namely, that certain things were created in whose nature there is no possibility of non-being; for a thing that has in its own nature a possibility of non-being cannot acquire everlastingness from without, so as to become by its own nature everlasting. And the latter opinion seems more reasonable. For the potential for being and non-being does not belong to a thing save by reason of its matter, which is pure potency. And matter too, since it cannot exist without form, cannot be in potency to non-being save as, while existing under one form, it is in potency to another form. Dupliciter ergo potest contingere quod in natura alicuius rei non sit possibilitas ad non esse. Accordingly, it may happen in two ways that a thing’s nature does not include the possibility of non-being. Uno modo per hoc quod res illa sit forma tantum subsistens in esse suo, sicut substantiae incorporeae, quae sunt penitus immateriales. Si enim forma ex hoc quod inest materiae, est principium essendi in rebus materialibus, nec res materialis potest non esse nisi per separationem formae; ubi ipsa forma in esse suo subsistit nullo modo poterit non esse; sicut nec esse potest a se ipso separari. First, in that some thing is only a form subsisting in its own being, such as incorporeal substances, which are entirely immaterial. For if a form, through being in matter, is the principle of existence in material things, and a material thing cannot cease to exist save by losing its form, it follows that, when the form itself subsists in its own being, it can in no way cease to exist, just as neither can existence be separated from its very self. Alio modo per hoc quod in materia non sit potentia ad aliam formam, sed tota materiae possibilitas ad unam formam terminetur; sicut est in corporibus caelestibus, in quibus non est formarum contrarietas. Second, in that the matter has no potency in respect of another form, but rather the whole possibility of the matter is determined to one form, as is the case with the heavenly bodies, in which there is no contrariety of forms. Illae ergo solae res in sua natura possibilitatem habent ad non esse, in quibus est materia contrarietati subiecta. Aliis vero rebus secundum suam naturam competit necessitas essendi, possibilitate non essendi ab earum natura sublata. Nec tamen per hoc removetur quin necessitas essendi sit eis a Deo, quia unum necessarium alterius causa esse potest, ut dicitur in V Metaphysic. Ipsius enim naturae creatae cui competit sempiternitas, causa est Deus. In illis etiam rebus in quibus est possibilitas ad non esse, materia permanet; formae vero sicut ex potentia materiae educuntur in actum in rerum generatione, ita in corruptione de actu reducuntur in hoc quod sint in potentia. Unde relinquitur quod in tota natura creata non est aliqua potentia, per quam sit aliquid possibile tendere in nihilum. Accordingly, a possibility of non-being is in the nature of those things alone whose matter is subject to contrariety; to other things by their nature belongs necessary existence, all possibility of nonexistence being removed by their nature. And yet, this does not imply that their necessity of existence is not from God, since one necessary thing may cause another, as is said in Metaphysics 5. For the created nature itself to which everlastingness belongs is caused by God. Moreover, in those things that contain a possibility of non-being the matter remains; but forms, just as they are led out into act from the potency of matter in the generation of things, so too, in corruption, they are reduced from act to what they are in potency. It follows, then, that in the whole of created nature there is no potency whereby something is capable of tending to nonexistence. Si autem recurramus ad potentiam Dei facientis, sic considerandum est, quod dupliciter dicitur aliquid Deo esse impossibile: If, on the other hand, we return to the power of God, the Maker of things, we must observe that a thing is said to be impossible to God in two ways. uno modo quod est secundum se impossibile, quod quia non natum est alicui potentiae subiici; sicut sunt illa quae contradictionem implicant. First, in that it is impossible in itself, because it is not naturally apt to be subject to any power; for example, things that involve a contradiction. Alio modo ex eo quod est necessitas ad oppositum; quod quidem dupliciter contingit in aliquo agente. Second, in that the opposite of that thing is necessary; and this occurs in two ways with respect to an agent. Uno modo ex parte potentiae activae naturalis, quae terminatur ad unum tantum sicut potentia calidi ad calefaciendum; et hoc modo Deus Pater necessario generat Filium, et non potest non generare. First, on the part of a natural active power, which is determined to one thing; for example, the power of a hot thing is determined to heating. In this way, God the Father begets the Son necessarily and cannot but beget him.