Respondeo dicendum quod, sicut dictum est, medium virtutis accipitur per conformitatem ad suam regulam vel mensuram, secundum quod contingit ipsam transcendere vel ab ea deficere. Virtutis autem theologicae duplex potest accipi mensura. Una quidem secundum ipsam rationem virtutis. Et sic mensura et regula virtutis theologicae est ipse Deus, fides enim nostra regulatur secundum veritatem divinam, caritas autem secundum bonitatem eius, spes autem secundum magnitudinem omnipotentiae et pietatis eius. Et ista est mensura excellens omnem humanam facultatem, unde nunquam potest homo tantum diligere Deum quantum diligi debet, nec tantum credere aut sperare in ipsum, quantum debet. Unde multo minus potest ibi esse excessus. Et sic bonum talis virtutis non consistit in medio, sed tanto est melius, quanto magis acceditur ad summum. I answer that, As stated above (A1), the mean of virtue depends on conformity with virtue’s rule or measure, insofar as one may exceed or fall short of that rule. Now the measure of theological virtue may be twofold. One is taken from the very nature of virtue, and thus the measure and rule of theological virtue is God Himself: because our faith is ruled according to Divine truth; charity, according to His goodness; hope, according to the immensity of His omnipotence and loving kindness. This measure surpasses all human power: so that never can we love God as much as He ought to be loved, nor believe and hope in Him as much as we should. Much less therefore can there be excess in such things. Accordingly the good of such virtues does not consist in a mean, but increases the more we approach to the summit. Alia vero regula vel mensura virtutis theologicae est ex parte nostra, quia etsi non possumus ferri in Deum quantum debemus, debemus tamen ferri in ipsum credendo, sperando et amando, secundum mensuram nostrae conditionis. Unde per accidens potest in virtute theologica considerari medium et extrema, ex parte nostra. The other rule or measure of theological virtue is by comparison with us: for although we cannot be borne towards God as much as we ought, yet we should approach to Him by believing, hoping and loving, according to the measure of our condition. Consequently it is possible to find a mean and extremes in theological virtue, accidentally and in reference to us. Ad primum ergo dicendum quod bonum virtutum intellectualium et moralium consistit in medio per conformitatem ad regulam vel mensuram quam transcendere contingit. Quod non est in virtutibus theologicis, per se loquendo, ut dictum est. Reply Obj. 1: The good of intellectual and moral virtues consists in a mean of reason by conformity with a measure that may be exceeded: whereas this is not so in the case of theological virtue, considered in itself, as stated above. Ad secundum dicendum quod virtutes morales et intellectuales perficiunt intellectum et appetitum nostrum in ordine ad mensuram et regulam creatam, virtutes autem theologicae in ordine ad mensuram et regulam increatam. Unde non est similis ratio. Reply Obj. 2: Moral and intellectual virtues perfect our intellect and appetite in relation to a created measure and rule; whereas the theological virtues perfect them in relation to an uncreated rule and measure. Wherefore the comparison fails. Ad tertium dicendum quod spes est media inter praesumptionem et desperationem, ex parte nostra, inquantum scilicet aliquis praesumere dicitur ex eo quod sperat a Deo bonum quod excedit suam conditionem; vel non sperat quod secundum suam conditionem sperare posset. Non autem potest esse superabundantia spei ex parte Dei, cuius bonitas est infinita. Similiter etiam fides est media inter contrarias haereses, non per comparationem ad obiectum, quod est Deus, cui non potest aliquis nimis credere, sed inquantum ipsa opinio humana est media inter contrarias opiniones, ut ex supradictis patet. Reply Obj. 3: Hope observes the mean between presumption and despair, in relation to us, in so far, to wit, as a man is said to be presumptuous, through hoping to receive from God a good in excess of his condition; or to despair through failing to hope for that which according to his condition he might hope for. But there can be no excess of hope in comparison with God, Whose goodness is infinite. In like manner faith holds a middle course between contrary heresies, not by comparison with its object, which is God, in Whom we cannot believe too much; but insofar as human opinion itself takes a middle position between contrary opinions, as was explained above. Quaestio 65 Question 65 De connexione virtutum Of the Connection of Virtues Deinde considerandum est de connexione virtutum. Et circa hoc quaeruntur quinque. We must now consider the connection of virtues: under which head there are five points of inquiry: Primo, utrum virtutes morales sint ad invicem connexae. (1) Whether the moral virtues are connected with one another? Secundo, utrum virtutes morales possint esse sine caritate. (2) Whether the moral virtues can be without charity? Tertio, utrum caritas possit esse sine eis. (3) Whether charity can be without them? Quarto, utrum fides et spes possint esse sine caritate. (4) Whether faith and hope can be without charity? Quinto, utrum caritas possit esse sine eis. (5) Whether charity can be without them? Articulus 1 Article 1 Utrum virtutes morales sint ex necessitate connexae Whether the moral virtues are connected with one another? Ad primum sic proceditur. Videtur quod virtutes morales non sint ex necessitate connexae. Virtutes enim morales quandoque causantur ex exercitio actuum, ut probatur in II Ethic. Sed homo potest exercitari in actibus alicuius virtutis sine hoc quod exercitetur in actibus alterius virtutis. Ergo una virtus moralis potest haberi sine altera. Objection 1: It would seem that the moral virtues are not connected with one another. Because moral virtues are sometimes caused by the exercise of acts, as is proved in Ethic. ii, 1,2. But man can exercise himself in the acts of one virtue, without exercising himself in the acts of some other virtue. Therefore it is possible to have one moral virtue without another. Praeterea, magnificentia et magnanimitas sunt quaedam virtutes morales. Sed aliquis potest habere alias virtutes morales, sine hoc quod habeat magnificentiam et magnanimitatem, dicit enim philosophus, in IV Ethic., quod inops non potest esse magnificus, qui tamen potest habere quasdam alias virtutes; et quod ille qui parvis est dignus, et his se dignificat, temperatus est, magnanimus autem non est. Ergo virtutes morales non sunt connexae. Obj. 2: Further, magnificence and magnanimity are moral virtues. Now a man may have other moral virtues without having magnificence or magnanimity: for the Philosopher says (Ethic. iv, 2,3) that a poor man cannot be magnificent, and yet he may have other virtues; and (Ethic. iv) that he who is worthy of small things, and so accounts his worth, is modest, but not magnanimous. Therefore the moral virtues are not connected with one another. Praeterea, sicut virtutes morales perficiunt partem appetitivam animae, ita virtutes intellectuales perficiunt partem intellectivam. Sed virtutes intellectuales non sunt connexae, potest enim aliquis habere unam scientiam, sine hoc quod habeat aliam. Ergo etiam neque virtutes morales sunt connexae. Obj. 3: Further, as the moral virtues perfect the appetitive part of the soul, so do the intellectual virtues perfect the intellective part. But the intellectual virtues are not mutually connected: since we may have one science, without having another. Neither, therefore, are the moral virtues connected with one another. Praeterea, si virtutes morales sint connexae, hoc non est nisi quia connectuntur in prudentia. Sed hoc non sufficit ad connexionem virtutum moralium. Videtur enim quod aliquis possit esse prudens circa agibilia quae pertinent ad unam virtutem, sine hoc quod sit prudens in his quae pertinent ad aliam, sicut etiam aliquis potest habere artem circa quaedam factibilia, sine hoc quod habeat artem circa alia. Prudentia autem est recta ratio agibilium. Ergo non est necessarium virtutes morales esse connexas. Obj. 4: Further, if the moral virtues are mutually connected, this can only be because they are united together in prudence. But this does not suffice to connect the moral virtues together. For, seemingly, one may be prudent about things to be done in relation to one virtue, without being prudent in those that concern another virtue: even as one may have the art of making certain things, without the art of making certain others. Now prudence is right reason about things to be done. Therefore the moral virtues are not necessarily connected with one another. Sed contra est quod Ambrosius dicit, super Lucam, connexae sibi sunt, concatenataeque virtutes, ut qui unam habet, plures habere videatur. Augustinus etiam dicit, in VI de Trin., quod virtutes quae sunt in animo humano, nullo modo separantur ab invicem. Et Gregorius dicit, XXII Moral., quod una virtus sine aliis aut omnino nulla est, aut imperfecta. Et Tullius dicit, in II de Tuscul. quaest., si unam virtutem confessus es te non habere, nullam necesse est te habiturum. On the contrary, Ambrose says on Lk. 6:20: The virtues are connected and linked together, so that whoever has one, is seen to have several: and Augustine says (De Trin. vi, 4) that the virtues that reside in the human mind are quite inseparable from one another: and Gregory says (Moral. xxii, 1) that one virtue without the other is either of no account whatever, or very imperfect: and Cicero says (Quaest. Tusc. ii): If you confess to not having one particular virtue, it must needs be that you have none at all. Respondeo dicendum quod virtus moralis potest accipi vel perfecta vel imperfecta. Imperfecta quidem moralis virtus, ut temperantia vel fortitudo, nihil aliud est quam aliqua inclinatio in nobis existens ad opus aliquod de genere bonorum faciendum, sive talis inclinatio sit in nobis a natura, sive ex assuetudine. Et hoc modo accipiendo virtutes morales, non sunt connexae, videmus enim aliquem ex naturali complexione, vel ex aliqua consuetudine, esse promptum ad opera liberalitatis, qui tamen non est promptus ad opera castitatis. I answer that, Moral virtue may be considered either as perfect or as imperfect. An imperfect moral virtue, temperance for instance, or fortitude, is nothing but an inclination in us to do some kind of good deed, whether such inclination be in us by nature or by habituation. If we take the moral virtues in this way, they are not connected: since we find men who, by natural temperament or by being accustomed, are prompt in doing deeds of liberality, but are not prompt in doing deeds of chastity. Perfecta autem virtus moralis est habitus inclinans in bonum opus bene agendum. Et sic accipiendo virtutes morales, dicendum est eas connexas esse; ut fere ab omnibus ponitur. Cuius ratio duplex assignatur, secundum quod diversimode aliqui virtutes cardinales distinguunt. Ut enim dictum est, quidam distinguunt eas secundum quasdam generales conditiones virtutum, utpote quod discretio pertineat ad prudentiam, rectitudo ad iustitiam, moderantia ad temperantiam, firmitas animi ad fortitudinem, in quacumque materia ista considerentur. Et secundum hoc, manifeste apparet ratio connexionis, non enim firmitas habet laudem virtutis, si sit sine moderatione, vel rectitudine, aut discretione; et eadem ratio est de aliis. Et hanc rationem connexionis assignat Gregorius, XXII Moral., dicens quod virtutes, si sint disiunctae, non possunt esse perfectae, secundum rationem virtutis, quia nec prudentia vera est quae iusta, temperans et fortis non est; et idem subdit de aliis virtutibus. Et similem rationem assignat Augustinus, in VI de Trin. But the perfect moral virtue is a habit that inclines us to do a good deed well; and if we take moral virtues in this way, we must say that they are connected, as nearly as all are agreed in saying. For this two reasons are given, corresponding to the different ways of assigning the distinction of the cardinal virtues. For, as we stated above (Q61, AA3,4), some distinguish them according to certain general properties of the virtues: for instance, by saying that discretion belongs to prudence, rectitude to justice, moderation to temperance, and strength of mind to fortitude, in whatever matter we consider these properties to be. In this way the reason for the connection is evident: for strength of mind is not commended as virtuous, if it be without moderation or rectitude or discretion: and so forth. This, too, is the reason assigned for the connection by Gregory, who says (Moral. xxii, 1) that a virtue cannot be perfect as a virtue, if isolated from the others: for there can be no true prudence without temperance, justice and fortitude: and he continues to speak in like manner of the other virtues (cf. Q61, A4, obj 1). Augustine also gives the same reason (De Trin. vi, 4). Alii vero distinguunt praedictas virtutes secundum materias. Et secundum hoc assignatur ratio connexionis ab Aristotele, in VI Ethic. Quia sicut supra dictum est, nulla virtus moralis potest sine prudentia haberi, eo quod proprium virtutis moralis est facere electionem rectam, cum sit habitus electivus; ad rectam autem electionem non solum sufficit inclinatio in debitum finem, quod est directe per habitum virtutis moralis; sed etiam quod aliquis directe eligat ea quae sunt ad finem, quod fit per prudentiam, quae est consiliativa et iudicativa et praeceptiva eorum quae sunt ad finem. Similiter etiam prudentia non potest haberi nisi habeantur virtutes morales, cum prudentia sit recta ratio agibilium, quae, sicut ex principiis, procedit ex finibus agibilium, ad quos aliquis recte se habet per virtutes morales. Unde sicut scientia speculativa non potest haberi sine intellectu principiorum, ita nec prudentia sine virtutibus moralibus. Ex quo manifeste sequitur virtutes morales esse connexas. Others, however, differentiate these virtues in respect of their matters, and it is in this way that Aristotle assigns the reason for their connection (Ethic. vi, 13). Because, as stated above (Q58, A4), no moral virtue can be without prudence; since it is proper to moral virtue to make a right choice, for it is an elective habit. Now right choice requires not only the inclination to a due end, which inclination is the direct outcome of moral virtue, but also correct choice of things conducive to the end, which choice is made by prudence, that counsels, judges, and commands in those things that are directed to the end. In like manner one cannot have prudence unless one has the moral virtues: since prudence is right reason about things to be done, and the starting point of reason is the end of the thing to be done, to which end man is rightly disposed by moral virtue. Hence, just as we cannot have speculative science unless we have the understanding of the principles, so neither can we have prudence without the moral virtues: and from this it follows clearly that the moral virtues are connected with one another. Ad primum ergo dicendum quod virtutum moralium quaedam perficiunt hominem secundum communem statum, scilicet quantum ad ea quae communiter in omni vita hominum occurrunt agenda. Unde oportet quod homo simul exercitetur circa materias omnium virtutum moralium. Et si quidem circa omnes exercitetur bene operando, acquiret habitus omnium virtutum moralium. Si autem exercitetur bene operando circa unam materiam, non autem circa aliam, puta bene se habendo circa iras, non autem circa concupiscentias; acquiret quidem habitum aliquem ad refrenandum iras, qui tamen non habebit rationem virtutis, propter defectum prudentiae, quae circa concupiscentias corrumpitur. Sicut etiam naturales inclinationes non habent perfectam rationem virtutis, si prudentia desit. Reply Obj. 1: Some moral virtues perfect man as regards his general state, in other words, with regard to those things which have to be done in every kind of human life. Hence man needs to exercise himself at the same time in the matters of all moral virtues. And if he exercise himself, by good deeds, in all such matters, he will acquire the habits of all the moral virtues. But if he exercise himself by good deeds in regard to one matter, but not in regard to another, for instance, by behaving well in matters of anger, but not in matters of concupiscence; he will indeed acquire a certain habit of restraining his anger; but this habit will lack the nature of virtue, through the absence of prudence, which is wanting in matters of concupiscence. In the same way, natural inclinations fail to have the complete character of virtue, if prudence be lacking. Quaedam vero virtutes morales sunt quae perficiunt hominem secundum aliquem eminentem statum, sicut magnificentia, et magnanimitas. Et quia exercitium circa materias harum virtutum non occurrit unicuique communiter, potest aliquis habere alias virtutes morales, sine hoc quod habitus harum virtutum habeat actu, loquendo de virtutibus acquisitis. Sed tamen, acquisitis aliis virtutibus, habet istas virtutes in potentia propinqua. Cum enim aliquis per exercitium adeptus est liberalitatem circa mediocres donationes et sumptus, si superveniat ei abundantia pecuniarum, modico exercitio acquiret magnificentiae habitum, sicut geometer modico studio acquirit scientiam alicuius conclusionis quam nunquam consideravit. Illud autem habere dicimur, quod in promptu est ut habeamus; secundum illud philosophi, in II Physic., quod parum deest, quasi nihil deesse videtur. But there are some moral virtues which perfect man with regard to some eminent state, such as magnificence and magnanimity; and since it does not happen to all in common to be exercised in the matter of such virtues, it is possible for a man to have the other moral virtues, without actually having the habits of these virtues—provided we speak of acquired virtue. Nevertheless, when once a man has acquired those other virtues he possesses these in proximate potentiality. Because when, by practice, a man has acquired liberality in small gifts and expenditure, if he were to come in for a large sum of money, he would acquire the habit of magnificence with but little practice: even as a geometrician, by dint of little study, acquires scientific knowledge about some conclusion which had never been presented to his mind before. Now we speak of having a thing when we are on the point of having it, according to the saying of the Philosopher (Phys. ii, text. 56): That which is scarcely lacking is not lacking at all. Et per hoc patet responsio ad secundum. This suffices for the Reply to the Second Objection. Ad tertium dicendum quod virtutes intellectuales sunt circa diversas materias ad invicem non ordinatas, sicut patet in diversis scientiis et artibus. Et ideo non invenitur in eis connexio quae invenitur in virtutibus moralibus existentibus circa passiones et operationes, quae manifeste habent ordinem ad invicem. Nam omnes passiones, a quibusdam primis procedentes, scilicet amore et odio, ad quasdam alias terminantur, scilicet delectationem et tristitiam. Et similiter omnes operationes quae sunt virtutis moralis materia, habent ordinem ad invicem, et etiam ad passiones. Et ideo tota materia moralium virtutum sub una ratione prudentiae cadit. Reply Obj. 3: The intellectual virtues are about diverse matters having no relation to one another, as is clearly the case with the various sciences and arts. Hence we do not observe in them the connection that is to be found among the moral virtues, which are about passions and operations, that are clearly related to one another. For all the passions have their rise in certain initial passions, viz., love and hatred, and terminate in certain others, viz., pleasure and sorrow. In like manner all the operations that are the matter of moral virtue are related to one another, and to the passions. Hence the whole matter of moral virtues falls under the one rule of prudence. Habent tamen omnia intelligibilia ordinem ad prima principia. Et secundum hoc, omnes virtutes intellectuales dependent ab intellectu principiorum; sicut prudentia a virtutibus moralibus, ut dictum est. Principia autem universalia, quorum est intellectus principiorum, non dependent a conclusionibus, de quibus sunt reliquae intellectuales virtutes; sicut morales dependent a prudentia, eo quod appetitus movet quodammodo rationem, et ratio appetitum, ut supra dictum est. Nevertheless, all intelligible things are related to first principles. And in this way, all the intellectual virtues depend on the understanding of principles; even as prudence depends on the moral virtues, as stated. On the other hand, the universal principles which are the object of the virtue of understanding of principles, do not depend on the conclusions, which are the objects of the other intellectual virtues, as do the moral virtues depend on prudence, because the appetite, in a fashion, moves the reason, and the reason the appetite, as stated above (Q9, A1; Q58, A5, ad 1). Ad quartum dicendum quod ea ad quae inclinant virtutes morales, se habent ad prudentiam sicut principia, non autem factibilia se habent ad artem sicut principia, sed solum sicut materia. Manifestum est autem quod, etsi ratio possit esse recta in una parte materiae, et non in alia; nullo tamen modo potest dici ratio recta, si sit defectus cuiuscumque principii. Sicut si quis erraret circa hoc principium, omne totum est maius sua parte, non posset habere scientiam geometricam, quia oporteret multum recedere a veritate in sequentibus. Et praeterea, agibilia sunt ordinata ad invicem; non autem factibilia, ut dictum est. Et ideo defectus prudentiae circa unam partem agibilium, induceret defectum etiam circa alia agibilia. Quod in factibilibus non contingit. Reply Obj. 4: Those things to which the moral virtues incline, are as the principles of prudence: whereas the products of art are not the principles, but the matter of art. Now it is evident that, though reason may be right in one part of the matter, and not in another, yet in no way can it be called right reason, if it be deficient in any principle whatever. Thus, if a man be wrong about the principle, A whole is greater than its part, he cannot acquire the science of geometry, because he must necessarily wander from the truth in his conclusion. Moreover, things done are related to one another, but not things made, as stated above (ad 3). Consequently the lack of prudence in one department of things to be done, would result in a deficiency affecting other things to be done: whereas this does not occur in things to be made. Articulus 2 Article 2 Utrum virtutes morales possint esse sine caritate Whether moral virtues can be without charity? Ad secundum sic proceditur. Videtur quod virtutes morales possint esse sine caritate. Dicitur enim in libro sententiarum prosperi, quod omnis virtus praeter caritatem, potest esse communis bonis et malis. Sed caritas non potest esse nisi in bonis, ut dicitur ibidem. Ergo aliae virtutes possunt haberi sine caritate. Objection 1: It would seem that moral virtues can be without charity. For it is stated in the Liber Sentent. Prosperi vii, that every virtue save charity may be common to the good and bad. But charity can be in none except the good, as stated in the same book. Therefore the other virtues can be had without charity. Praeterea, virtutes morales possunt acquiri ex actibus humanis, ut dicitur in II Ethic. Sed caritas non habetur nisi ex infusione; secundum illud Rom. V, caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per spiritum sanctum, qui datus est nobis. Ergo aliae virtutes possunt haberi sine caritate. Obj. 2: Further, moral virtues can be acquired by means of human acts, as stated in Ethic. ii, 1,2, whereas charity cannot be had otherwise than by infusion, according to Rm. 5:5: The charity of God is poured forth in our hearts by the Holy Spirit Who is given to us. Therefore it is possible to have the other virtues without charity. Praeterea, virtutes morales connectuntur ad invicem, inquantum dependent a prudentia. Sed caritas non dependet a prudentia; immo prudentiam excedit, secundum illud Ephes. III, supereminentem scientiae caritatem Christi. Ergo virtutes morales non connectuntur caritati, sed sine ea esse possunt. Obj. 3: Further, the moral virtues are connected together, through depending on prudence. But charity does not depend on prudence; indeed, it surpasses prudence, according to Eph. 3:19: The charity of Christ, which surpasseth all knowledge. Therefore the moral virtues are not connected with charity, and can be without it. Sed contra est quod dicitur I Ioan. III, qui non diligit, manet in morte. Sed per virtutes perficitur vita spiritualis, ipsae enim sunt quibus recte vivitur, ut Augustinus dicit, in II de Lib. Arbit. Ergo non possunt esse sine dilectione caritatis. On the contrary, It is written (1 John 3:14): He that loveth not, abideth in death. Now the spiritual life is perfected by the virtues, since it is by them that we lead a good life, as Augustine states (De Lib. Arb. ii, 17,19). Therefore they cannot be without the love of charity. Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, virtutes morales prout sunt operativae boni in ordine ad finem qui non excedit facultatem naturalem hominis, possunt per opera humana acquiri. Et sic acquisitae sine caritate esse possunt, sicut fuerunt in multis gentilibus. Secundum autem quod sunt operativae boni in ordine ad ultimum finem supernaturalem, sic perfecte et vere habent rationem virtutis; et non possunt humanis actibus acquiri, sed infunduntur a Deo. Et huiusmodi virtutes morales sine caritate esse non possunt. Dictum est enim supra quod aliae virtutes morales non possunt esse sine prudentia; prudentia autem non potest esse sine virtutibus moralibus, inquantum virtutes morales faciunt bene se habere ad quosdam fines, ex quibus procedit ratio prudentiae. Ad rectam autem rationem prudentiae multo magis requiritur quod homo bene se habeat circa ultimum finem, quod fit per caritatem, quam circa alios fines, quod fit per virtutes morales, sicut ratio recta in speculativis maxime indiget primo principio indemonstrabili, quod est contradictoria non simul esse vera. Unde manifestum fit quod nec prudentia infusa potest esse sine caritate; nec aliae virtutes morales consequenter, quae sine prudentia esse non possunt. I answer that, As stated above (Q63, A2), it is possible by means of human works to acquire moral virtues, insofar as they produce good works that are directed to an end not surpassing the natural power of man: and when they are acquired thus, they can be without charity, even as they were in many of the Gentiles. But insofar as they produce good works in proportion to a supernatural last end, thus they have the character of virtue, truly and perfectly; and cannot be acquired by human acts, but are infused by God. Such like moral virtues cannot be without charity. For it has been stated above (A1; Q58, AA4,5) that the other moral virtues cannot be without prudence; and that prudence cannot be without the moral virtues, because these latter make man well disposed to certain ends, which are the starting-point of the procedure of prudence. Now for prudence to proceed aright, it is much more necessary that man be well disposed towards his ultimate end, which is the effect of charity, than that he be well disposed in respect of other ends, which is the effect of moral virtue: just as in speculative matters right reason has greatest need of the first indemonstrable principle, that contradictories cannot both be true at the same time. It is therefore evident that neither can infused prudence be without charity; nor, consequently, the other moral virtues, since they cannot be without prudence.