Articulus 9 Article 9 Utrum sacra Scriptura debeat uti metaphoris Whether Holy Scripture should use metaphors? Ad nonum sic proceditur. Videtur quod sacra Scriptura non debeat uti metaphoris. Illud enim quod est proprium infimae doctrinae, non videtur competere huic scientiae, quae inter alias tenet locum supremum, ut iam dictum est. Procedere autem per similitudines varias et repraesentationes, est proprium poeticae, quae est infima inter omnes doctrinas. Ergo huiusmodi similitudinibus uti, non est conveniens huic scientiae. Objection 1: It seems that Holy Scripture should not use metaphors. For that which is proper to the lowest science seems not to befit this science, which holds the highest place of all. But to proceed by the aid of various similitudes and figures is proper to poetry, the least of all the sciences. Therefore it is not fitting that this science should make use of such similitudes. Praeterea, haec doctrina videtur esse ordinata ad veritatis manifestationem, unde et manifestatoribus eius praemium promittitur, Eccli. XXIV, qui elucidant me, vitam aeternam habebunt. Sed per huiusmodi similitudines veritas occultatur. Non ergo competit huic doctrinae divina tradere sub similitudine corporalium rerum. Obj. 2: Further, this doctrine seems to be intended to make truth clear. Hence a reward is held out to those who manifest it: They that explain me shall have life everlasting (Eccl 24:31). But by such similitudes truth is obscured. Therefore, to put forward divine truths by likening them to corporeal things does not befit this science. Praeterea, quanto aliquae creaturae sunt sublimiores, tanto magis ad divinam similitudinem accedunt. Si igitur aliquae ex creaturis transumerentur ad Deum, tunc oporteret talem transumptionem maxime fieri ex sublimioribus creaturis, et non ex infimis. Quod tamen in Scripturis frequenter invenitur. Obj. 3: Further, the higher creatures are, the nearer they approach to the divine likeness. If therefore any creature be taken to represent God, this representation ought chiefly to be taken from the higher creatures, and not from the lower; yet this is often found in Scriptures. Sed contra est quod dicitur Osee XII, ego visionem multiplicavi eis, et in manibus prophetarum assimilatus sum. Tradere autem aliquid sub similitudine, est metaphoricum. Ergo ad sacram doctrinam pertinet uti metaphoris. On the contrary, It is written (Hos 12:10): I have multiplied visions, and I have used similitudes by the ministry of the prophets. But to put forward anything by means of similitudes is to use metaphors. Therefore this sacred science may use metaphors. Respondeo dicendum quod conveniens est sacrae Scripturae divina et spiritualia sub similitudine corporalium tradere. Deus enim omnibus providet secundum quod competit eorum naturae. Est autem naturale homini ut per sensibilia ad intelligibilia veniat, quia omnis nostra cognitio a sensu initium habet. Unde convenienter in sacra Scriptura traduntur nobis spiritualia sub metaphoris corporalium. Et hoc est quod dicit Dionysius, I cap. caelestis hierarchiae, impossibile est nobis aliter lucere divinum radium, nisi varietate sacrorum velaminum circumvelatum. I answer that, It is befitting Holy Writ to put forward divine and spiritual truths by means of comparisons with material things. For God provides for everything according to the capacity of its nature. Now it is natural to man to attain to intellectual truths through sensible objects, because all our knowledge originates from sense. Hence in Holy Writ, spiritual truths are fittingly taught under the likeness of material things. This is what Dionysius says (Coel. Hier. i): We cannot be enlightened by the divine rays except they be hidden within the covering of many sacred veils. Convenit etiam sacrae Scripturae, quae communiter omnibus proponitur (secundum illud ad Rom. I, sapientibus et insipientibus debitor sum), ut spiritualia sub similitudinibus corporalium proponantur; ut saltem vel sic rudes eam capiant, qui ad intelligibilia secundum se capienda non sunt idonei. It is also befitting Holy Writ, which is proposed to all without distinction of persons—‘To the wise and to the unwise I am a debtor’ (Rom 1:14)—that spiritual truths be expounded by means of figures taken from corporeal things, in order that thereby even the simple who are unable by themselves to grasp intellectual things may be able to understand it. Ad primum ergo dicendum quod poeta utitur metaphoris propter repraesentationem, repraesentatio enim naturaliter homini delectabilis est. Sed sacra doctrina utitur metaphoris propter necessitatem et utilitatem, ut dictum est. Reply Obj. 1: Poetry makes use of metaphors to produce a representation, for it is natural to man to be pleased with representations. But sacred doctrine makes use of metaphors as both necessary and useful. Ad secundum dicendum quod radius divinae revelationis non destruitur propter figuras sensibiles quibus circumvelatur, ut dicit Dionysius, sed remanet in sua veritate; ut mentes quibus fit revelatio, non permittat in similitudinibus permanere, sed elevet eas ad cognitionem intelligibilium; et per eos quibus revelatio facta est, alii etiam circa haec instruantur. Unde ea quae in uno loco Scripturae traduntur sub metaphoris, in aliis locis expressius exponuntur. Et ipsa etiam occultatio figurarum utilis est, ad exercitium studiosorum, et contra irrisiones infidelium, de quibus dicitur, Matth. VII, nolite sanctum dare canibus. Reply Obj. 2: The ray of divine revelation is not extinguished by the sensible imagery wherewith it is veiled, as Dionysius says (Coel. Hier. i); and its truth so far remains that it does not allow the minds of those to whom the revelation has been made, to rest in the metaphors, but raises them to the knowledge of truths; and through those to whom the revelation has been made others also may receive instruction in these matters. Hence those things that are taught metaphorically in one part of Scripture, in other parts are taught more openly. The very hiding of truth in figures is useful for the exercise of thoughtful minds and as a defense against the ridicule of the impious, according to the words Give not that which is holy to dogs (Matt 7:6). Ad tertium dicendum quod, sicut docet Dionysius, cap. II Cael. Hier., magis est conveniens quod divina in Scripturis tradantur sub figuris vilium corporum, quam corporum nobilium. Et hoc propter tria. Primo, quia per hoc magis liberatur humanus animus ab errore. Manifestum enim apparet quod haec secundum proprietatem non dicuntur de divinis, quod posset esse dubium, si sub figuris nobilium corporum describerentur divina; maxime apud illos qui nihil aliud a corporibus nobilius excogitare noverunt. Secundo, quia hic modus convenientior est cognitioni quam de Deo habemus in hac vita. Magis enim manifestatur nobis de ipso quid non est, quam quid est, et ideo similitudines illarum rerum quae magis elongantur a Deo, veriorem nobis faciunt aestimationem quod sit supra illud quod de Deo dicimus vel cogitamus. Tertio, quia per huiusmodi, divina magis occultantur indignis. Reply Obj. 3: As Dionysius says, (Coel. Hier. ii) it is more fitting that divine truths should be expounded under the figure of less noble than of nobler bodies, and this for three reasons. First, because thereby men’s minds are the better preserved from error. For then it is clear that these things are not literal descriptions of divine truths, which might have been open to doubt had they been expressed under the figure of nobler bodies, especially for those who could think of nothing nobler than bodies. Second, because this is more befitting the knowledge of God that we have in this life. For what He is not is clearer to us than what He is. Therefore similitudes drawn from things farthest away from God form within us a truer estimate that God is above whatsoever we may say or think of Him. Third, because thereby divine truths are the better hidden from the unworthy. Articulus 10 Article 10 Utrum sacra Scriptura sub una littera habeat plures sensus Whether in Holy Scripture a word may have several senses? Ad decimum sic proceditur. Videtur quod sacra Scriptura sub una littera non habeat plures sensus, qui sunt historicus vel litteralis, allegoricus, tropologicus sive moralis, et anagogicus. Multiplicitas enim sensuum in una Scriptura parit confusionem et deceptionem, et tollit arguendi firmitatem, unde ex multiplicibus propositionibus non procedit argumentatio, sed secundum hoc aliquae fallaciae assignantur. Sacra autem Scriptura debet esse efficax ad ostendendam veritatem absque omni fallacia. Ergo non debent in ea sub una littera plures sensus tradi. Objection 1: It seems that in Holy Writ a word cannot have several senses, historical or literal, allegorical, tropological or moral, and anagogical. For many different senses in one text produce confusion and deception and destroy all force of argument. Hence no argument, but only fallacies, can be deduced from a multiplicity of propositions. But Holy Writ ought to be able to state the truth without any fallacy. Therefore in it there cannot be several senses to a word. Praeterea, Augustinus dicit in libro de utilitate credendi, quod Scriptura quae testamentum vetus vocatur, quadrifariam traditur, scilicet, secundum historiam, secundum aetiologiam, secundum analogiam, secundum allegoriam. Quae quidem quatuor a quatuor praedictis videntur esse aliena omnino. Non igitur conveniens videtur quod eadem littera sacrae Scripturae secundum quatuor sensus praedictos exponatur. Obj. 2: Further, Augustine says (De util. cred. iii) that the Old Testament has a fourfold division as to history, etiology, analogy and allegory. Now these four seem altogether different from the four divisions mentioned in the first objection. Therefore it does not seem fitting to explain the same word of Holy Writ according to the four different senses mentioned above. Praeterea, praeter praedictos sensus, invenitur sensus parabolicus, qui inter illos sensus quatuor non continetur. Obj. 3: Further, besides these senses, there is the parabolical, which is not one of these four. Sed contra est quod dicit Gregorius, XX Moralium, sacra Scriptura omnes scientias ipso locutionis suae more transcendit, quia uno eodemque sermone, dum narrat gestum, prodit mysterium. On the contrary, Gregory says (Moral. xx, 1): Holy Writ by the manner of its speech transcends every science, because in one and the same sentence, while it describes a fact, it reveals a mystery. Respondeo dicendum quod auctor sacrae Scripturae est Deus, in cuius potestate est ut non solum voces ad significandum accommodet (quod etiam homo facere potest), sed etiam res ipsas. Et ideo, cum in omnibus scientiis voces significent, hoc habet proprium ista scientia, quod ipsae res significatae per voces, etiam significant aliquid. Illa ergo prima significatio, qua voces significant res, pertinet ad primum sensum, qui est sensus historicus vel litteralis. Illa vero significatio qua res significatae per voces, iterum res alias significant, dicitur sensus spiritualis; qui super litteralem fundatur, et eum supponit. I answer that, The author of Holy Writ is God, in whose power it is to signify His meaning, not by words only (as man also can do), but also by things themselves. So, whereas in every other science things are signified by words, this science has the property, that the things signified by the words have themselves also a signification. Therefore that first signification whereby words signify things belongs to the first sense, the historical or literal. That signification whereby things signified by words have themselves also a signification is called the spiritual sense, which is based on the literal, and presupposes it. Hic autem sensus spiritualis trifariam dividitur. Sicut enim dicit Apostolus, ad Hebr. VII, lex vetus figura est novae legis, et ipsa nova lex, ut dicit Dionysius in Ecclesiastica Hierarchia, est figura futurae gloriae, in nova etiam lege, ea quae in capite sunt gesta, sunt signa eorum quae nos agere debemus. Secundum ergo quod ea quae sunt veteris legis, significant ea quae sunt novae legis, est sensus allegoricus, secundum vero quod ea quae in Christo sunt facta, vel in his quae Christum significant, sunt signa eorum quae nos agere debemus, est sensus moralis, prout vero significant ea quae sunt in aeterna gloria, est sensus anagogicus. Quia vero sensus litteralis est, quem auctor intendit, auctor autem sacrae Scripturae Deus est, qui omnia simul suo intellectu comprehendit, non est inconveniens, ut dicit Augustinus XII confessionum, si etiam secundum litteralem sensum in una littera Scripturae plures sint sensus. Now this spiritual sense has a threefold division. For as the Apostle says (Heb 10:1), the Old Law is a figure of the New Law, and Dionysius says (Coel. Hier. i) the New Law itself is a figure of future glory. Again, in the New Law, whatever our Head has done is a type of what we ought to do. Therefore, so far as the things of the Old Law signify the things of the New Law, there is the allegorical sense; so far as the things done in Christ, or so far as the things which signify Christ, are types of what we ought to do, there is the moral sense. But so far as they signify what relates to eternal glory, there is the anagogical sense. Since the literal sense is that which the author intends, and since the author of Holy Writ is God, Who by one act comprehends all things by His intellect, it is not unfitting, as Augustine says (Confess. xii), if, even according to the literal sense, one word in Holy Writ should have several senses. Ad primum ergo dicendum quod multiplicitas horum sensuum non facit aequivocationem, aut aliam speciem multiplicitatis, quia, sicut iam dictum est, sensus isti non multiplicantur propter hoc quod una vox multa significet; sed quia ipsae res significatae per voces, aliarum rerum possunt esse signa. Et ita etiam nulla confusio sequitur in sacra Scriptura, cum omnes sensus fundentur super unum, scilicet litteralem; ex quo solo potest trahi argumentum, non autem ex his quae secundum allegoriam dicuntur, ut dicit Augustinus in epistola contra Vincentium Donatistam. Non tamen ex hoc aliquid deperit sacrae Scripturae, quia nihil sub spirituali sensu continetur fidei necessarium, quod Scriptura per litteralem sensum alicubi manifeste non tradat. Reply Obj. 1: The multiplicity of these senses does not produce equivocation or any other kind of multiplicity, seeing that these senses are not multiplied because one word signifies several things, but because the things signified by the words can be themselves types of other things. Thus in Holy Writ no confusion results, for all the senses are founded on one—the literal—from which alone can any argument be drawn, and not from those intended in allegory, as Augustine says (Epis. 48). Nevertheless, nothing of Holy Scripture perishes on account of this, since nothing necessary to faith is contained under the spiritual sense which is not elsewhere put forward by the Scripture in its literal sense. Ad secundum dicendum quod illa tria, historia, aetiologia, analogia, ad unum litteralem sensum pertinent. Nam historia est, ut ipse Augustinus exponit, cum simpliciter aliquid proponitur, aetiologia vero, cum causa dicti assignatur, sicut cum dominus assignavit causam quare Moyses permisit licentiam repudiandi uxores, scilicet propter duritiam cordis ipsorum, Matt. XIX, analogia vero est, cum veritas unius Scripturae ostenditur veritati alterius non repugnare. Sola autem allegoria, inter illa quatuor, pro tribus spiritualibus sensibus ponitur. Sicut et Hugo de sancto Victore sub sensu allegorico etiam anagogicum comprehendit, ponens in tertio suarum Sententiarum solum tres sensus, scilicet historicum, allegoricum et tropologicum. Reply Obj. 2: These three—history, etiology, analogy—are grouped under the literal sense. For it is called history, as Augustine expounds (Epis. 48), whenever anything is simply related; it is called etiology when its cause is assigned, as when Our Lord gave the reason why Moses allowed the putting away of wives—namely, on account of the hardness of men’s hearts; it is called analogy whenever the truth of one text of Scripture is shown not to contradict the truth of another. Of these four, allegory alone stands for the three spiritual senses. Thus Hugh of St. Victor (Sacram. iv, 4 Prolog.) includes the anagogical under the allegorical sense, laying down three senses only—the historical, the allegorical, and the tropological. Ad tertium dicendum quod sensus parabolicus sub litterali continetur, nam per voces significatur aliquid proprie, et aliquid figurative; nec est litteralis sensus ipsa figura, sed id quod est figuratum. Non enim cum Scriptura nominat Dei brachium, est litteralis sensus quod in Deo sit membrum huiusmodi corporale, sed id quod per hoc membrum significatur, scilicet virtus operativa. In quo patet quod sensui litterali sacrae Scripturae nunquam potest subesse falsum. Reply Obj. 3: The parabolical sense is contained in the literal, for by words things are signified properly and figuratively. Nor is the figure itself, but that which is figured, the literal sense. When Scripture speaks of God’s arm, the literal sense is not that God has such a member, but only what is signified by this member, namely operative power. Hence it is plain that nothing false can ever underlie the literal sense of Holy Writ. De essentia Divina The Divine Essence Quaestio 2 Question 2 De Deo, an Deus sit The Existence of God Quia igitur principalis intentio huius sacrae doctrinae est Dei cognitionem tradere, et non solum secundum quod in se est, sed etiam secundum quod est principium rerum et finis earum, et specialiter rationalis creaturae, ut ex dictis est manifestum; ad huius doctrinae expositionem intendentes, primo tractabimus de Deo; secundo, de motu rationalis creaturae in Deum; tertio, de Christo, qui, secundum quod homo, via est nobis tendendi in Deum. Because the chief aim of sacred doctrine is to teach the knowledge of God, not only as He is in Himself, but also as He is the beginning of things and their last end, and especially of rational creatures, as is clear from what has been already said, therefore, in our endeavor to expound this science, we shall treat: (1) Of God; (2) Of the rational creature’s advance towards God; (3) Of Christ, Who as man, is our way to God. Consideratio autem de Deo tripartita erit. Primo namque considerabimus ea quae ad essentiam divinam pertinent; secundo, ea quae pertinent ad distinctionem personarum; tertio, ea quae pertinent ad processum creaturarum ab ipso. In treating of God there will be a threefold division, for we shall consider: (1) Whatever concerns the Divine Essence; (2) Whatever concerns the distinctions of Persons; (3) Whatever concerns the procession of creatures from Him. Circa essentiam vero divinam, primo considerandum est an Deus sit; secundo, quomodo sit, vel potius quomodo non sit; tertio considerandum erit de his quae ad operationem ipsius pertinent, scilicet de scientia et de voluntate et potentia. Concerning the Divine Essence, we must consider: (1) Whether God exists? (2) The manner of His existence, or, rather, what is not the manner of His existence; (3) Whatever concerns His operations—namely, His knowledge, will, power. Circa primum quaeruntur tria. Concerning the first, there are three points of inquiry: Primo, utrum Deum esse sit per se notum. (1) Whether the proposition God exists is self-evident? Secundo, utrum sit demonstrabile. (2) Whether it is demonstrable? Tertio, an Deus sit. (3) Whether God exists? Articulus 1 Article 1 Utrum Deum esse sit per se notum Whether the existence of God is self-evident? Ad primum sic proceditur. Videtur quod Deum esse sit per se notum. Illa enim nobis dicuntur per se nota, quorum cognitio nobis naturaliter inest, sicut patet de primis principiis. Sed, sicut dicit Damascenus in principio libri sui, omnibus cognitio existendi Deum naturaliter est inserta. Ergo Deum esse est per se notum. Objection 1: It seems that the existence of God is self-evident. Now those things are said to be self-evident to us the knowledge of which is naturally implanted in us, as we can see in regard to first principles. But as Damascene says (De Fide Orth. i, 1,3), the knowledge of God is naturally implanted in all. Therefore the existence of God is self-evident. Praeterea, illa dicuntur esse per se nota, quae statim, cognitis terminis, cognoscuntur, quod Philosophus attribuit primis demonstrationis principiis, in I Poster., scito enim quid est totum et quid pars, statim scitur quod omne totum maius est sua parte. Sed intellecto quid significet hoc nomen Deus, statim habetur quod Deus est. Significatur enim hoc nomine id quo maius significari non potest, maius autem est quod est in re et intellectu, quam quod est in intellectu tantum, unde cum, intellecto hoc nomine Deus, statim sit in intellectu, sequitur etiam quod sit in re. Ergo Deum esse est per se notum. Obj. 2: Further, those things are said to be self-evident which are known as soon as the terms are known, which the Philosopher (Post. Anal. 1.3) says is true of the first principles of demonstration. Thus, when the nature of a whole and of a part is known, it is at once recognized that every whole is greater than its part. But as soon as the signification of the word God is understood, it is at once seen that God exists. For by this word is signified that thing than which nothing greater can be conceived. But that which exists actually and mentally is greater than that which exists only mentally. Therefore, since as soon as the word God is understood it exists mentally, it also follows that it exists actually. Therefore the proposition God exists is self-evident.