Articulus 14 Article 14 Utrum Deus cognoscat enuntiabilia Whether God knows enunciable things? Ad decimumquartum sic proceditur. Videtur quod Deus non cognoscat enuntiabilia. Cognoscere enim enuntiabilia convenit intellectui nostro, secundum quod componit et dividit. Sed in intellectu divino nulla est compositio. Ergo Deus non cognoscit enuntiabilia. Objection 1: It seems that God does not know enunciable things. For to know enunciable things belongs to our intellect as it composes and divides. But in the divine intellect, there is no composition. Therefore God does not know enunciable things. Praeterea, omnis cognitio fit per aliquam similitudinem. Sed in Deo nulla est similitudo enuntiabilium, cum sit omnino simplex. Ergo Deus non cognoscit enuntiabilia. Obj. 2: Further, every kind of knowledge is made through some likeness. But in God there is no likeness of enunciable things, since He is altogether simple. Therefore God does not know enunciable things. Sed contra est quod dicitur in Psalmo XCIII, dominus scit cogitationes hominum. Sed enuntiabilia continentur in cogitationibus hominum. Ergo Deus cognoscit enuntiabilia. On the contrary, It is written: The Lord knoweth the thoughts of men (Ps 93:11). But enunciable things are contained in the thoughts of men. Therefore God knows enunciable things. Respondeo dicendum quod, cum formare enuntiabilia sit in potestate intellectus nostri; Deus autem scit quidquid est in potentia sua vel creaturae, ut supra dictum est; necesse est quod Deus sciat omnia enuntiabilia quae formari possunt. I answer that, Since it is in the power of our intellect to form enunciations, and since God knows whatever is in His own power or in that of creatures, as said above (A. 9), it follows of necessity that God knows all enunciations that can be formed. Sed, sicut scit materialia immaterialiter, et composita simpliciter, ita scit enuntiabilia non per modum enuntiabilium, quasi scilicet in intellectu eius sit compositio vel divisio enuntiabilium; sed unumquodque cognoscit per simplicem intelligentiam, intelligendo essentiam uniuscuiusque. Sicut si nos in hoc ipso quod intelligimus quid est homo, intelligeremus omnia quae de homine praedicari possunt. Quod quidem in intellectu nostro non contingit, qui de uno in aliud discurrit, propter hoc quod species intelligibilis sic repraesentat unum, quod non repraesentat aliud. Unde, intelligendo quid est homo, non ex hoc ipso alia quae ei insunt, intelligimus; sed divisim, secundum quandam successionem. Et propter hoc, ea quae seorsum intelligimus, oportet nos in unum redigere per modum compositionis vel divisionis, enuntiationem formando. Sed species intellectus divini, scilicet eius essentia, sufficit ad demonstrandum omnia. Unde, intelligendo essentiam suam, cognoscit essentias omnium, et quaecumque eis accidere possunt. Now just as He knows material things immaterially, and composite things simply, so likewise He knows enunciable things not after the manner of enunciable things, as if in His intellect there were composition or division of enunciations; for He knows each thing by simple intelligence, by understanding the essence of each thing; as if we by the very fact that we understand what man is, were to understand all that can be predicated of man. This, however, does not happen in our intellect, which discourses from one thing to another, forasmuch as the intelligible species represents one thing in such a way as not to represent another. Hence when we understand what man is, we do not forthwith understand other things which belong to him, but we understand them one by one, according to a certain succession. On this account the things we understand as separated, we must reduce to one by way of composition or division, by forming an enunciation. Now the species of the divine intellect, which is God’s essence, suffices to represent all things. Hence by understanding His essence, God knows the essences of all things, and also whatever can be accidental to them. Ad primum ergo dicendum quod ratio illa procederet, si Deus cognosceret enuntiabilia per modum enuntiabilium. Reply Obj. 1: This objection would avail if God knew enunciable things after the manner of enunciable things. Ad secundum dicendum quod compositio enuntiabilis significat aliquod esse rei, et sic Deus per suum esse, quod est eius essentia, est similitudo omnium eorum quae per enuntiabilia significantur. Reply Obj. 2: Enunciatory composition signifies some existence of a thing; and thus God by His existence, which is His essence, is the similitude of all those things which are signified by enunciation. Articulus 15 Article 15 Utrum scientia Dei sit variabilis Whether the knowledge of God is variable? Ad decimumquintum sic proceditur. Videtur quod scientia Dei sit variabilis. Scientia enim relative dicitur ad scibile. Sed ea quae important relationem ad creaturam, dicuntur de Deo ex tempore, et variantur secundum variationem creaturarum. Ergo scientia Dei est variabilis, secundum variationem creaturarum. Objection 1: It seems that the knowledge of God is variable. For knowledge is related to what is knowable. But whatever imports relation to the creature is applied to God from time, and varies according to the variation of creatures. Therefore the knowledge of God is variable according to the variation of creatures. Praeterea, quidquid potest Deus facere, potest scire. Sed Deus potest plura facere quam faciat. Ergo potest plura scire quam sciat. Et sic scientia sua potest variari secundum augmentum et diminutionem. Obj. 2: Further, whatever God can make, He can know. But God can make more than He does. Therefore He can know more than He knows. Thus His knowledge can vary according to increase and diminution. Praeterea, Deus scivit Christum nasciturum. Nunc autem nescit Christum nasciturum, quia Christus nasciturus non est. Ergo non quidquid Deus scivit, scit. Et ita scientia Dei videtur esse variabilis. Obj. 3: Further, God knew that Christ would be born. But He does not know now that Christ will be born; because Christ is not to be born in the future. Therefore God does not know everything He once knew; and thus the knowledge of God is variable. Sed contra est quod dicitur Iac. I, quod apud Deum non est transmutatio, neque vicissitudinis obumbratio. On the contrary, It is said, that in God there is no change nor shadow of alteration (Jas 1:17). Respondeo dicendum quod, cum scientia Dei sit eius substantia, ut ex dictis patet; sicut substantia eius est omnino immutabilis, ut supra ostensum est, ita oportet scientiam eius omnino invariabilem esse. I answer that, Since the knowledge of God is His substance, as is clear from the foregoing (A. 4), just as His substance is altogether immutable, as shown above (Q. 9, A. 1), so His knowledge likewise must be altogether invariable. Ad primum ergo dicendum quod dominus et creator, et huiusmodi, important relationes ad creaturas secundum quod in seipsis sunt. Sed scientia Dei importat relationem ad creaturas secundum quod sunt in Deo, quia secundum hoc est unumquodque intellectum in actu quod est in intelligente. Res autem creatae sunt in Deo invariabiliter, in seipsis autem variabiliter. Reply Obj. 1: Lord, Creator and the like, import relations to creatures in so far as they are in themselves. But the knowledge of God imports relation to creatures in so far as they are in God; because everything is actually understood according as it is in the one who understands. Now created things are in God in an invariable manner, while they exist variably in themselves. Vel aliter dicendum est, quod dominus et creator, et huiusmodi, important relationes quae consequuntur actus qui intelliguntur terminari ad ipsas creaturas secundum quod in seipsis sunt, et ideo huiusmodi relationes varie de Deo dicuntur, secundum variationem creaturarum. Sed scientia et amor, et huiusmodi, important relationes quae consequuntur actus qui intelliguntur in Deo esse, et ideo invariabiliter praedicantur de Deo. We may also say that Lord, Creator and the like, import the relations consequent upon the acts which are understood as terminating in the creatures themselves, as they are in themselves; and thus these relations are attributed to God variously, according to the variation of creatures. But knowledge and love, and the like, import relations consequent upon the acts which are understood to be in God; and therefore these are predicated of God in an invariable manner. Ad secundum dicendum quod Deus scit etiam ea quae potest facere et non facit. Unde ex hoc quod potest plura facere quam facit, non sequitur quod possit plura scire quam sciat, nisi hoc referatur ad scientiam visionis, secundum quam dicitur scire ea quae sunt in actu secundum aliquod tempus. Ex hoc tamen quod scit quod aliqua possunt esse quae non sunt, vel non esse quae sunt, non sequitur quod scientia sua sit variabilis, sed quod cognoscat rerum variabilitatem. Si tamen aliquid esset quod prius Deus nescivisset et postea sciret, esset eius scientia variabilis. Sed hoc esse non potest, quia quidquid est vel potest esse secundum aliquod tempus, Deus in aeterno suo scit. Et ideo ex hoc ipso quod ponitur aliquid esse secundum quodcumque tempus, oportet poni quod ab aeterno sit scitum a Deo. Et ideo non debet concedi quod Deus possit plura scire quam sciat, quia haec propositio implicat quod ante nesciverit et postea sciat. Reply Obj. 2: God knows also what He can make, and does not make. Hence from the fact that He can make more than He makes, it does not follow that He can know more than He knows, unless this be referred to the knowledge of vision, according to which He is said to know those things which are in act in some period of time. But from the fact that He knows some things might be which are not, or that some things might not be which are, it does not follow that His knowledge is variable, but rather that He knows the variability of things. If, however, anything existed which God did not previously know, and afterwards knew, then His knowledge would be variable. But this could not be; for whatever is, or can be in any period of time, is known by God in His eternity. Therefore from the fact that a thing exists in some period of time, it follows that it is known by God from eternity. Therefore it cannot be granted that God can know more than He knows; because such a proposition implies that first of all He did not know, and then afterwards knew. Ad tertium dicendum quod antiqui nominales dixerunt idem esse enuntiabile, Christum nasci, et esse nasciturum, et esse natum, quia eadem res significatur per haec tria, scilicet nativitas Christi. Et secundum hoc sequitur quod Deus quidquid scivit, sciat, quia modo scit Christum natum, quod significat idem ei quod est Christum esse nasciturum. Sed haec opinio falsa est. Tum quia diversitas partium orationis diversitatem enuntiabilium causat. Tum etiam quia sequeretur quod propositio quae semel est vera, esset semper vera, quod est contra philosophum, qui dicit quod haec oratio, Socrates sedet, vera est eo sedente, et eadem falsa est, eo surgente. Reply Obj. 3: The ancient Nominalists said that it was the same thing to say Christ is born and will be born and was born; because the same thing is signified by these three—viz., the nativity of Christ. Therefore it follows, they said, that whatever God knew, He knows; because now He knows that Christ is born, which means the same thing as that Christ will be born. This opinion, however, is false; both because the diversity in the parts of a sentence causes a diversity of enunciations; and because it would follow that a proposition which is true once would be always true; which is contrary to what the Philosopher lays down (Categor. iii) when he says that this sentence, Socrates sits, is true when he is sitting, and false when he rises up. Et ideo concedendum est quod haec non est vera, quidquid Deus scivit, scit, si ad enuntiabilia referatur. Sed ex hoc non sequitur quod scientia Dei sit variabilis. Sicut enim absque variatione divinae scientiae est, quod sciat unam et eandem rem quandoque esse et quandoque non esse; ita absque variatione divinae scientiae est, quod scit aliquod enuntiabile quandoque esse verum, et quandoque esse falsum. Esset autem ex hoc scientia Dei variabilis, si enuntiabilia cognosceret per modum enuntiabilium, componendo et dividendo, sicut accidit in intellectu nostro. Unde cognitio nostra variatur, vel secundum veritatem et falsitatem, puta si, mutata re, eandem opinionem de re illa retineamus, vel secundum diversas opiniones, ut si primo opinemur aliquem sedere, et postea opinemur eum non sedere. Quorum neutrum potest esse in Deo. Therefore, it must be conceded that this proposition is not true, Whatever God knew He knows, if referred to enunciable propositions. But because of this, it does not follow that the knowledge of God is variable. For as it is without variation in the divine knowledge that God knows one and the same thing sometime to be, and sometime not to be, so it is without variation in the divine knowledge that God knows an enunciable proposition is sometime true, and sometime false. The knowledge of God, however, would be variable if He knew enunciable things by way of enunciation, by composition and division, as occurs in our intellect. Hence our knowledge varies either as regards truth and falsity, for example, if when a thing suffers change we retained the same opinion about it; or as regards diverse opinions, as if we first thought that anyone was sitting, and afterwards thought that he was not sitting; neither of which can be in God. Articulus 16 Article 16 Utrum Deus de rebus habeat scientiam speculativam Whether God has a speculative knowledge of things? Ad decimumsextum sic proceditur. Videtur quod Deus de rebus non habeat scientiam speculativam. Scientia enim Dei est causa rerum, ut supra ostensum est. Sed scientia speculativa non est causa rerum scitarum. Ergo scientia Dei non est speculativa. Objection 1: It seems that God has not a speculative knowledge of things. For the knowledge of God is the cause of things, as shown above (A. 8). But speculative knowledge is not the cause of the things known. Therefore the knowledge of God is not speculative. Praeterea. Scientia speculativa est per abstractionem a rebus, quod divinae scientiae non competit. Ergo scientia Dei non est speculativa. Obj. 2: Further, speculative knowledge comes by abstraction from things; which does not belong to the divine knowledge. Therefore the knowledge of God is not speculative. Sed contra, omne quod est nobilius, Deo est attribuendum. Sed scientia speculativa est nobilior quam practica, ut patet per Philosophum, in principio Metaphys. Ergo Deus habet de rebus scientiam speculativam. On the contrary, Whatever is the more excellent must be attributed to God. But speculative knowledge is more excellent than practical knowledge, as the Philosopher says in the beginning of Metaphysics. Therefore God has a speculative knowledge of things. Respondeo dicendum quod aliqua scientia est speculativa tantum, aliqua practica tantum, aliqua vero secundum aliquid speculativa et secundum aliquid practica. Ad cuius evidentiam, sciendum est quod aliqua scientia potest dici speculativa tripliciter. Primo, ex parte rerum scitarum, quae non sunt operabiles a sciente, sicut est scientia hominis de rebus naturalibus vel divinis. Secundo, quantum ad modum sciendi, ut puta si aedificator consideret domum definiendo et dividendo et considerando universalia praedicata ipsius. Hoc siquidem est operabilia modo speculativo considerare, et non secundum quod operabilia sunt, operabile enim est aliquid per applicationem formae ad materiam, non per resolutionem compositi in principia universalia formalia. Tertio, quantum ad finem, nam intellectus practicus differt fine a speculativo, sicut dicitur in III De Anima. Intellectus enim practicus ordinatur ad finem operationis, finis autem intellectus speculativi est consideratio veritatis. Unde, si quis aedificator consideret qualiter posset fieri aliqua domus, non ordinans ad finem operationis, sed ad cognoscendum tantum, erit, quantum ad finem, speculativa consideratio, tamen de re operabili. Scientia igitur quae est speculativa ratione ipsius rei scitae, est speculativa tantum. Quae vero speculativa est vel secundum modum vel secundum finem, est secundum quid speculativa et secundum quid practica. Cum vero ordinatur ad finem operationis, est simpliciter practica. I answer that, Some knowledge is speculative only; some is practical only; and some is partly speculative and partly practical. In proof whereof it must be observed that knowledge can be called speculative in three ways: first, on the part of the things known, which are not operable by the knower; such is the knowledge of man about natural or divine things. Second, as regards the manner of knowing—as, for instance, if a builder should consider a house by defining and dividing, and considering what belongs to it in general: for this is to consider operable things in a speculative manner, and not as practically operable; for operable means the application of form to matter, and not the resolution of the composite into its universal formal principles. Third, as regards the end; for the practical intellect differs in its end from the speculative, as the Philosopher says (De Anima iii). For the practical intellect is ordered to the end of the operation; whereas the end of the speculative intellect is the consideration of truth. Hence if a builder should consider how a house can be made, not ordering this to the end of operation, but only to know (how to do it), this would be only a speculative consideration as regards the end, although it concerns an operable thing. Therefore knowledge which is speculative by reason of the thing itself known, is merely speculative. But that which is speculative either in its mode or as to its end is partly speculative and partly practical: and when it is ordained to an operative end it is simply practical. Secundum hoc ergo, dicendum est quod Deus de seipso habet scientiam speculativam tantum, ipse enim operabilis non est. De omnibus vero aliis habet scientiam et speculativam et practicam. Speculativam quidem, quantum ad modum, quidquid enim in rebus nos speculative cognoscimus definiendo et dividendo, hoc totum Deus multo perfectius novit. In accordance with this, therefore, it must be said that God has of Himself a speculative knowledge only; for He Himself is not operable. But of all other things He has both speculative and practical knowledge. He has speculative knowledge as regards the mode; for whatever we know speculatively in things by defining and dividing, God knows all this much more perfectly. Sed de his quae potest quidem facere, sed secundum nullum tempus facit, non habet practicam scientiam, secundum quod practica scientia dicitur a fine. Sic autem habet practicam scientiam de his quae secundum aliquod tempus facit. Mala vero, licet ab eo non sint operabilia, tamen sub cognitione practica ipsius cadunt, sicut et bona, inquantum permittit vel impedit vel ordinat ea, sicut et aegritudines cadunt sub practica scientia medici, inquantum per artem suam curat eas. Now of things which He can make, but does not make at any time, He has not a practical knowledge, according as knowledge is called practical from the end. But He has a practical knowledge of what He makes in some period of time. And, as regards evil things, although they are not operable by Him, yet they fall under His practical knowledge, like good things, inasmuch as He permits, or impedes, or directs them; as also sicknesses fall under the practical knowledge of the physician, inasmuch as he cures them by his art. Ad primum ergo dicendum quod scientia Dei est causa, non quidem sui ipsius, sed aliorum, quorundam quidem actu, scilicet eorum quae secundum aliquod tempus fiunt; quorundam vero virtute, scilicet eorum quae potest facere, et tamen nunquam fiunt. Reply Obj. 1: The knowledge of God is the cause, not indeed of Himself, but of other things. He is actually the cause of some, that is, of things that come to be in some period of time; and He is virtually the cause of others, that is, of things which He can make, and which nevertheless are never made. Ad secundum dicendum quod scientiam esse acceptam a rebus scitis, non per se convenit scientiae speculativae, sed per accidens, inquantum est humana. Reply Obj. 2: The fact that knowledge is derived from things known does not essentially belong to speculative knowledge, but only accidentally in so far as it is human. Ad id vero quod in contrarium obiicitur, dicendum quod de operabilibus perfecta scientia non habetur, nisi sciantur inquantum operabilia sunt. Et ideo, cum scientia Dei sit omnibus modis perfecta, oportet quod sciat ea quae sunt a se operabilia, inquantum huiusmodi, et non solum secundum quod sunt speculabilia. Sed tamen non receditur a nobilitate speculativae scientiae, quia omnia alia a se videt in seipso, seipsum autem speculative cognoscit; et sic in speculativa sui ipsius scientia, habet cognitionem et speculativam et practicam omnium aliorum. In answer to what is objected on the contrary, we must say that perfect knowledge of operable things is obtainable only if they are known in so far as they are operable. Therefore, since the knowledge of God is in every way perfect, He must know what is operable by Him, formally as such, and not only in so far as they are speculative. Nevertheless this does not impair the nobility of His speculative knowledge, forasmuch as He sees all things other than Himself in Himself, and He knows Himself speculatively; and so in the speculative knowledge of Himself, he possesses both speculative and practical knowledge of all other things. Quaestio 15 Question 15 De ideis Ideas Post considerationem de scientia Dei, restat considerare de ideis. After considering the knowledge of God, it remains to consider ideas. Et circa hoc quaeruntur tria. And about this there are three points of inquiry: