Articulus 1 Article 1 Utrum ideae sint Whether there are ideas? Ad primum sic proceditur. Videtur quod ideae non sint. Dicit enim Dionysius, VII cap. de Div. Nom., quod Deus non cognoscit res secundum ideam. Sed ideae non ponuntur ad aliud, nisi ut per eas cognoscantur res. Ergo ideae non sunt. Objection 1: It seems that there are no ideas. For Dionysius says (Div. Nom. vii), that God does not know things by ideas. But ideas are for nothing else except that things may be known through them. Therefore there are no ideas. Praeterea, Deus in seipso cognoscit omnia, ut supra dictum est. Sed seipsum non cognoscit per ideam. Ergo nec alia. Obj. 2: Further, God knows all things in Himself, as has been already said (Q. 14, A. 5). But He does not know Himself through an idea; neither therefore other things. Praeterea, idea ponitur ut principium cognoscendi et operandi. Sed essentia divina est sufficiens principium cognoscendi et operandi omnia. Non ergo necesse est ponere ideas. Obj. 3: Further, an idea is considered to be the principle of knowledge and action. But the divine essence is a sufficient principle of knowing and effecting all things. It is not therefore necessary to suppose ideas. Sed contra est quod dicit Augustinus, in libro octoginta trium quaest., tanta vis in ideis constituitur, ut, nisi his intellectis, sapiens esse nemo possit. On the contrary, Augustine says (Octog. Tri. Quaest. qu. xlvi), Such is the power inherent in ideas, that no one can be wise unless they are understood. Respondeo dicendum quod necesse est ponere in mente divina ideas. Idea enim Graece, Latine forma dicitur, unde per ideas intelliguntur formae aliarum rerum, praeter ipsas res existentes. Forma autem alicuius rei praeter ipsam existens, ad duo esse potest, vel ut sit exemplar eius cuius dicitur forma; vel ut sit principium cognitionis ipsius, secundum quod formae cognoscibilium dicuntur esse in cognoscente. Et quantum ad utrumque est necesse ponere ideas. Quod sic patet. I answer that, It is necessary to suppose ideas in the divine mind. For the Greek word Idea is in Latin Forma. Hence by ideas are understood the forms of things, existing apart from the things themselves. Now the form of anything existing apart from the thing itself can be for one of two ends: either to be the type of that of which it is called the form, or to be the principle of the knowledge of that thing, inasmuch as the forms of things knowable are said to be in him who knows them. In either case we must suppose ideas, as is clear for the following reason: In omnibus enim quae non a casu generantur, necesse est formam esse finem generationis cuiuscumque. Agens autem non ageret propter formam, nisi inquantum similitudo formae est in ipso. Quod quidem contingit dupliciter. In quibusdam enim agentibus praeexistit formarei fiendae secundum esse naturale, sicut in his quae agunt per naturam; sicut homo generat hominem, et ignis ignem. In quibusdam vero secundum esse intelligibile, ut in his quae agunt per intellectum; sicut similitudo domus praeexistit in mente aedificatoris. Et haec potest dici idea domus, quia artifex intendit domum assimilare formae quam mente concepit. Quia igitur mundus non est casu factus, sed est factus a Deo per intellectum agente, ut infra patebit, necesse est quod in mente divina sit forma, ad similitudinem cuius mundus est factus. Et in hoc consistit ratio ideae. In all things not generated by chance, the form must be the end of any generation whatsoever. But an agent does not act on account of the form, except in so far as the likeness of the form is in the agent, as may happen in two ways. For in some agents the form of the thing to be made pre-exists according to its natural being, as in those that act by their nature; as a man generates a man, or fire generates fire. Whereas in other agents (the form of the thing to be made pre-exists) according to intelligible being, as in those that act by the intellect; and thus the likeness of a house pre-exists in the mind of the builder. And this may be called the idea of the house, since the builder intends to build his house like to the form conceived in his mind. As then the world was not made by chance, but by God acting by His intellect, as will appear later (Q. 46, A. 1), there must exist in the divine mind a form to the likeness of which the world was made. And in this the notion of an idea consists. Ad primum ergo dicendum quod Deus non intelligit res secundum ideam extra se existentem. Et sic etiam Aristoteles improbat opinionem Platonis de ideis, secundum quod ponebat eas per se existentes, non in intellectu. Reply Obj. 1: God does not understand things according to an idea existing outside Himself. Thus Aristotle (Metaph. ix) rejects the opinion of Plato, who held that ideas existed of themselves, and not in the intellect. Ad secundum dicendum quod, licet Deus per essentiam suam se et alia cognoscat, tamen essentia sua est principium operativum aliorum, non autem sui ipsius, et ideo habet rationem ideae secundum quod ad alia comparatur, non autem secundum quod comparatur ad ipsum Deum. Reply Obj. 2: Although God knows Himself and all else by His own essence, yet His essence is the operative principle of all things, except of Himself. It has therefore the nature of an idea with respect to other things; though not with respect to Himself. Ad tertium dicendum quod Deus secundum essentiam suam est similitudo omnium rerum. Unde idea in Deo nihil est aliud quam Dei essentia. Reply Obj. 3: God is the similitude of all things according to His essence; therefore an idea in God is identical with His essence. Articulus 2 Article 2 Utrum sint plures ideae Whether ideas are many? Ad secundum sic proceditur. Videtur quod non sint plures ideae. Idea enim in Deo est eius essentia. Sed essentia Dei est una tantum. Ergo et idea est una. Objection 1: It seems that ideas are not many. For an idea in God is His essence. But God’s essence is one only. Therefore there is only one idea. Praeterea, sicut idea est principium cognoscendi et operandi, ita ars et sapientia. Sed in Deo non sunt plures artes et sapientiae. Ergo nec plures ideae. Obj. 2: Further, as the idea is the principle of knowing and operating, so are art and wisdom. But in God there are not several arts or wisdoms. Therefore in Him there is no plurality of ideas. Si dicatur quod ideae multiplicantur secundum respectus ad diversas creaturas, contra, pluralitas idearum est ab aeterno. Si ergo ideae sunt plures, creaturae autem sunt temporales, ergo temporale erit causa aeterni. Obj. 3: Further, if it be said that ideas are multiplied according to their relations to different creatures, it may be argued on the contrary that the plurality of ideas is eternal. If, then, ideas are many, but creatures temporal, then the temporal must be the cause of the eternal. Praeterea, respectus isti aut sunt secundum rem in creaturis tantum, aut etiam in Deo. Si in creaturis tantum, cum creaturae non sint ab aeterno, pluralitas idearum non erit ab aeterno, si multiplicentur solum secundum huiusmodi respectus. Si autem realiter sunt in Deo, sequitur quod alia pluralitas realis sit in Deo quam pluralitas personarum, quod est contra Damascenum, dicentem quod in divinis omnia unum sunt, praeter ingenerationem, generationem et processionem. Sic igitur non sunt plures ideae. Obj. 4: Further, these relations are either real in creatures only, or in God also. If in creatures only, since creatures are not from eternity, the plurality of ideas cannot be from eternity, if ideas are multiplied only according to these relations. But if they are real in God, it follows that there is a real plurality in God other than the plurality of Persons: and this is against the teaching of Damascene (De Fide Orth. i, 10), who says, in God all things are one, except ingenerability, generation, and procession. Ideas therefore are not many. Sed contra est quod dicit Augustinus, in libro octoginta trium quaest., ideae sunt principales quaedam formae vel rationes rerum stabiles atque incommutabiles, quia ipsae formatae non sunt, ac per hoc aeternae ac semper eodem modo se habentes, quae divina intelligentia continentur. Sed cum ipsae neque oriantur neque intereant, secundum eas tamen formari dicitur omne quod oriri et interire potest, et omne quod oritur et interit. On the contrary, Augustine says (Octog. Tri. Quaest. qu. xlvi), Ideas are certain principal forms, or permanent and immutable types of things, they themselves not being formed. Thus they are eternal, and existing always in the same manner, as being contained in the divine intelligence. Whilst, however, they themselves neither come into being nor decay, yet we say that in accordance with them everything is formed that can rise or decay, and all that actually does so. Respondeo dicendum quod necesse est ponere plures ideas. Ad cuius evidentiam, considerandum est quod in quolibet effectu illud quod est ultimus finis, proprie est intentum a principali agente; sicut ordo exercitus a duce. Illud autem quod est optimum in rebus existens, est bonum ordinis universi, ut patet per Philosophum in XII Metaphys. Ordo igitur universi est proprie a Deo intentus, et non per accidens proveniens secundum successionem agentium, prout quidam dixerunt quod Deus creavit primum creatum tantum, quod creatum creavit secundum creatum, et sic inde quousque producta est tanta rerum multitudo, secundum quam opinionem, Deus non haberet nisi ideam primi creati. Sed si ipse ordo universi est per se creatus ab eo, et intentus ab ipso, necesse est quod habeat ideam ordinis universi. Ratio autem alicuius totius haberi non potest, nisi habeantur propriae rationes eorum ex quibus totum constituitur, sicut aedificator speciem domus concipere non posset, nisi apud ipsum esset propria ratio cuiuslibet partium eius. Sic igitur oportet quod in mente divina sint propriae rationes omnium rerum. Unde dicit Augustinus, in libro octoginta trium quaest., quod singula propriis rationibus a Deo creata sunt. Unde sequitur quod in mente divina sint plures ideae. I answer that, It must necessarily be held that ideas are many. In proof of which it is to be considered that in every effect the ultimate end is the proper intention of the principal agent, as the order of an army (is the proper intention) of the general. Now the highest good existing in things is the good of the order of the universe, as the Philosopher clearly teaches in Metaph. xii. Therefore the order of the universe is properly intended by God, and is not the accidental result of a succession of agents, as has been supposed by those who have taught that God created only the first creature, and that this creature created the second creature, and so on, until this great multitude of beings was produced. According to this opinion God would have the idea of the first created thing alone; whereas, if the order itself of the universe was created by Him immediately, and intended by Him, He must have the idea of the order of the universe. Now there cannot be an idea of any whole, unless particular ideas are had of those parts of which the whole is made; just as a builder cannot conceive the idea of a house unless he has the idea of each of its parts. So, then, it must needs be that in the divine mind there are the proper ideas of all things. Hence Augustine says (Octog. Tri. Quaest. qu. xlvi), that each thing was created by God according to the idea proper to it, from which it follows that in the divine mind ideas are many. Hoc autem quomodo divinae simplicitati non repugnet, facile est videre, si quis consideret ideam operati esse in mente operantis sicut quod intelligitur; non autem sicut species qua intelligitur, quae est forma faciens intellectum in actu. Forma enim domus in mente aedificatoris est aliquid ab eo intellectum, ad cuius similitudinem domum in materia format. Non est autem contra simplicitatem divini intellectus, quod multa intelligat, sed contra simplicitatem eius esset, si per plures species eius intellectus formaretur. Unde plures ideae sunt in mente divina ut intellectae ab ipso. Now it can easily be seen how this is not repugnant to the simplicity of God, if we consider that the idea of a work is in the mind of the operator as that which is understood, and not as the image whereby he understands, which is a form that makes the intellect in act. For the form of the house in the mind of the builder is something understood by him, to the likeness of which he forms the house in matter. Now, it is not repugnant to the simplicity of the divine mind that it understand many things; though it would be repugnant to its simplicity were His understanding to be formed by a plurality of images. Hence many ideas exist in the divine mind, as things understood by it. Quod hoc modo potest videri. Ipse enim essentiam suam perfecte cognoscit, unde cognoscit eam secundum omnem modum quo cognoscibilis est. Potest autem cognosci non solum secundum quod in se est, sed secundum quod est participabilis secundum aliquem modum similitudinis a creaturis. Unaquaeque autem creatura habet propriam speciem, secundum quod aliquo modo participat divinae essentiae similitudinem. Sic igitur inquantum Deus cognoscit suam essentiam ut sic imitabilem a tali creatura, cognoscit eam ut propriam rationem et ideam huius creaturae. Et similiter de aliis. Et sic patet quod Deus intelligit plures rationes proprias plurium rerum; quae sunt plures ideae. As can be proved thus. Inasmuch as He knows His own essence perfectly, He knows it according to every mode in which it can be known. Now it can be known not only as it is in itself, but as it can be participated in by creatures according to some degree of likeness. But every creature has its own proper species, according to which it participates in some degree in likeness to the divine essence. So far, therefore, as God knows His essence as capable of such imitation by any creature, He knows it as the particular type and idea of that creature; and in like manner as regards other creatures. So it is clear that God understands many particular types of things and these are many ideas. Ad primum ergo dicendum quod idea non nominat divinam essentiam inquantum est essentia, sed inquantum est similitudo vel ratio huius vel illius rei. Unde secundum quod sunt plures rationes intellectae ex una essentia, secundum hoc dicuntur plures ideae. Reply Obj. 1: The divine essence is not called an idea in so far as it is that essence, but only in so far as it is the likeness or type of this or that thing. Hence ideas are said to be many, inasmuch as many types are understood through the self-same essence. Ad secundum dicendum quod sapientia et ars significantur ut quo Deus intelligit, sed idea ut quod Deus intelligit. Deus autem uno intelligit multa; et non solum secundum quod in seipsis sunt, sed etiam secundum quod intellecta sunt; quod est intelligere plures rationes rerum. Sicut artifex, dum intelligit formam domus in materia, dicitur intelligere domum, dum autem intelligit formam domus ut a se speculatam, ex eo quod intelligit se intelligere eam, intelligit ideam vel rationem domus. Deus autem non solum intelligit multas res per essentiam suam, sed etiam intelligit se intelligere multa per essentiam suam. Sed hoc est intelligere plures rationes rerum; vel, plures ideas esse in intellectu eius ut intellectas. Reply Obj. 2: By wisdom and art we signify that by which God understands; but an idea, that which God understands. For God by one understands many things, and that not only according to what they are in themselves, but also according as they are understood, and this is to understand the several types of things. In the same way, an architect is said to understand a house, when he understands the form of the house in matter. But if he understands the form of a house, as devised by himself, from the fact that he understands that he understands it, he thereby understands the type or idea of the house. Now not only does God understand many things by His essence, but He also understands that He understands many things by His essence. And this means that He understands the several types of things; or that many ideas are in His intellect as understood by Him. Ad tertium dicendum quod huiusmodi respectus, quibus multiplicantur ideae, non causantur a rebus, sed ab intellectu divino, comparante essentiam suam ad res. Reply Obj. 3: Such relations, whereby ideas are multiplied, are caused not by the things themselves, but by the divine intellect comparing its own essence with these things. Ad quartum dicendum quod respectus multiplicantes ideas, non sunt in rebus creatis, sed in Deo. Non tamen sunt reales respectus, sicut illi quibus distinguuntur personae, sed respectus intellecti a Deo. Reply Obj. 4: Relations multiplying ideas do not exist in created things, but in God. Yet they are not real relations, such as those whereby the Persons are distinguished, but relations understood by God. Articulus 3 Article 3 Utrum omnium quae cognoscit Deus, sint ideae in ipso Whether there are ideas of all things that God knows? Ad tertium sic proceditur. Videtur quod non omnium quae cognoscit Deus, sint ideae in ipso. Mali enim idea non est in Deo, quia sequeretur malum esse in Deo. Sed mala cognoscuntur a Deo. Ergo non omnium quae cognoscuntur a Deo, sunt ideae. Objection 1: It seems that there are not ideas in God of all things that He knows. For the idea of evil is not in God; since it would follow that evil was in Him. But evil things are known by God. Therefore there are not ideas of all things that God knows. Praeterea, Deus cognoscit ea quae nec sunt nec erunt nec fuerunt, ut supra dictum est. Sed horum non sunt ideae, quia dicit Dionysius, V cap. de Div. Nom., quod exemplaria sunt divinae voluntates, determinativae et effectivae rerum. Ergo non omnium quae a Deo cognoscuntur, sunt ideae in ipso. Obj. 2: Further, God knows things that neither are, nor will be, nor have been, as has been said above (A. 9). But of such things there are no ideas, since, as Dionysius says (Div. Nom. v): Acts of the divine will are the determining and effective types of things. Therefore there are not in God ideas of all things known by Him. Praeterea, Deus cognoscit materiam primam, quae non potest habere ideam, cum nullam habeat formam. Ergo idem quod prius. Obj. 3: Further, God knows primary matter, of which there can be no idea, since it has no form. Hence the same conclusion. Praeterea, constat quod Deus scit non solum species, sed etiam genera et singularia et accidentia. Sed horum non sunt ideae, secundum positionem Platonis, qui primus ideas introduxit, ut dicit Augustinus. Non ergo omnium cognitorum a Deo sunt ideae in ipso. Obj. 4: Further, it is certain that God knows not only species, but also genera, singulars, and accidents. But there are not ideas of these, according to Plato’s teaching, who first taught ideas, as Augustine says (Octog. Tri. Quaest. qu. xlvi). Therefore there are not ideas in God of all things known by Him. Sed contra, ideae sunt rationes in mente divina existentes, ut per Augustinum patet. Sed omnium quae cognoscit, Deus habet proprias rationes. Ergo omnium quae cognoscit, habet ideam. On the contrary, Ideas are types existing in the divine mind, as is clear from Augustine (Octog. Tri. Quaest. qu. xlvi). But God has the proper types of all things that He knows; and therefore He has ideas of all things known by Him. Respondeo dicendum quod, cum ideae a Platone ponerentur principia cognitionis rerum et generationis ipsarum, ad utrumque se habet idea, prout in mente divina ponitur. Et secundum quod est principium factionis rerum, exemplar dici potest, et ad practicam cognitionem pertinet. Secundum autem quod principium cognoscitivum est, proprie dicitur ratio; et potest etiam ad scientiam speculativam pertinere. Secundum ergo quod exemplar est, secundum hoc se habet ad omnia quae a Deo fiunt secundum aliquod tempus. Secundum vero quod principium cognoscitivum est, se habet ad omnia quae cognoscuntur a Deo, etiam si nullo tempore fiant; et ad omnia quae a Deo cognoscuntur secundum propriam rationem, et secundum quod cognoscuntur ab ipso per modum speculationis. I answer that, As ideas, according to Plato, are principles of the knowledge of things and of their generation, an idea has this twofold office, as it exists in the mind of God. So far as the idea is the principle of the making of things, it may be called an exemplar, and belongs to practical knowledge. But so far as it is a principle of knowledge, it is properly called a type, and may belong to speculative knowledge also. As an exemplar, therefore, it has respect to everything made by God in any period of time; whereas as a principle of knowledge it has respect to all things known by God, even though they never come to be in time; and to all things that He knows according to their proper type, in so far as they are known by Him in a speculative manner. Ad primum ergo dicendum quod malum cognoscitur a Deo non per propriam rationem, sed per rationem boni. Et ideo malum non habet in Deo ideam, neque secundum quod idea est exemplar, neque secundum quod est ratio. Reply Obj. 1: Evil is known by God not through its own type, but through the type of good. Evil, therefore, has no idea in God, neither in so far as an idea is an exemplar nor as a type. Ad secundum dicendum quod eorum quae neque sunt neque erunt neque fuerunt, Deus non habet practicam cognitionem, nisi virtute tantum. Unde respectu eorum non est idea in Deo, secundum quod idea significat exemplar, sed solum secundum quod significat rationem. Reply Obj. 2: God has no practical knowledge, except virtually, of things which neither are, nor will be, nor have been. Hence, with respect to these there is no idea in God in so far as idea signifies an exemplar but only in so far as it denotes a type. Ad tertium dicendum quod Plato, secundum quosdam, posuit materiam non creatam, et ideo non posuit ideam esse materiae, sed materiae concausam. Sed quia nos ponimus materiam creatam a Deo, non tamen sine forma, habet quidem materia ideam in Deo, non tamen aliam ab idea compositi. Nam materia secundum se neque esse habet, neque cognoscibilis est. Reply Obj. 3: Plato is said by some to have considered matter as not created; and therefore he postulated not an idea of matter but a concause with matter. Since, however, we hold matter to be created by God, though not apart from form, matter has its idea in God; but not apart from the idea of the composite; for matter in itself can neither exist, nor be known.