Articulus 12 Article 12 Utrum convenienter circa divinam voluntatem ponantur quinque signa Whether five expressions of will are rightly assigned to the divine will? Ad duodecimum sic proceditur. Videtur quod inconvenienter circa divinam voluntatem ponantur quinque signa, scilicet, prohibitio, praeceptum, consilium, operatio et permissio. Nam eadem quae nobis praecipit Deus vel consulit, in nobis quandoque operatur, et eadem quae prohibet, quandoque permittit. Ergo non debent ex opposito dividi. Objection 1: It seems that five expressions of will—namely, prohibition, precept, counsel, operation, and permission—are not rightly assigned to the divine will. For the same things that God bids us do by His precept or counsel, these He sometimes operates in us, and the same things that He prohibits, these He sometimes permits. They ought not therefore to be enumerated as distinct. Praeterea, nihil Deus operatur, nisi volens, ut dicitur Sap. XI. Sed voluntas signi distinguitur a voluntate beneplaciti. Ergo operatio sub voluntate signi comprehendi non debet. Obj. 2: Further, God works nothing unless He wills it, as the Scripture says (Wis 11:26). But the will of expression is distinct from the will of good pleasure. Therefore operation ought not to be comprehended in the will of expression. Praeterea, operatio et permissio communiter ad omnes creaturas pertinent, quia in omnibus Deus operatur, et in omnibus aliquid fieri permittit. Sed praeceptum, consilium et prohibitio pertinent ad solam rationalem creaturam. Ergo non veniunt convenienter in unam divisionem, cum non sint unius ordinis. Obj. 3: Further, operation and permission appertain to all creatures in common, since God works in them all, and permits some action in them all. But precept, counsel, and prohibition belong to rational creatures only. Therefore they do not come rightly under one division, not being of one order. Praeterea, malum pluribus modis contingit quam bonum, quia bonum contingit uno modo, sed malum omnifariam, ut patet per Philosophum in II Ethic., et per Dionysium in IV cap. de Div. Nom. Inconvenienter igitur respectu mali assignatur unum signum tantum, scilicet prohibitio; respectu vero boni, duo signa, scilicet consilium et praeceptum. Obj. 4: Further, evil happens in more ways than good, since good happens in one way, but evil in all kinds of ways, as declared by the Philosopher (Ethic. ii, 6), and Dionysius (Div. Nom. iv, 22). It is not right therefore to assign one expression only in the case of evil—namely, prohibition—and two—namely, counsel and precept—in the case of good. Respondeo dicendum quod huiusmodi signa voluntatis dicuntur ea, quibus consuevimus demonstrare nos aliquid velle. Potest autem aliquis declarare se velle aliquid, vel per seipsum, vel per alium. Per seipsum quidem, inquantum facit aliquid, vel directe, vel indirecte et per accidens. Directe quidem, cum per se aliquid operatur, et quantum ad hoc, dicitur esse signum operatio. Indirecte autem, inquantum non impedit operationem, nam removens prohibens dicitur movens per accidens, ut dicitur in VIII Physic. Et quantum ad hoc, dicitur signum permissio. Per alium autem declarat se aliquid velle, inquantum ordinat alium ad aliquid faciendum; vel necessaria inductione, quod fit praecipiendo quod quis vult, et prohibendo contrarium; vel aliqua persuasoria inductione, quod pertinet ad consilium. I answer that, By these signs we name the expression of will by which we are accustomed to show that we will something. A man may show that he wills something, either by himself or by means of another. He may show it by himself, by doing something either directly, or indirectly and accidentally. He shows it directly when he works in his own person; in that way the expression of his will is his own working. He shows it indirectly, by not hindering the doing of a thing; for what removes an impediment is called an accidental mover. In this respect the expression is called permission. He declares his will by means of another when he orders another to perform a work, either by insisting upon it as necessary by precept, and by prohibiting its contrary; or by persuasion, which is a part of counsel. Quia igitur his modis declaratur aliquem velle aliquid, propter hoc ista quinque nominantur interdum nomine voluntatis divinae, tanquam signa voluntatis. Quod enim praeceptum, consilium et prohibitio dicantur Dei voluntas, patet per id quod dicitur Matth. VI fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Quod autem permissio vel operatio dicantur Dei voluntas patet per Augustinum, qui dicit in Enchirid., nihil fit, nisi omnipotens fieri velit, vel sinendo ut fiat, vel faciendo. Vel potest dici quod permissio et operatio referuntur ad praesens, permissio quidem ad malum, operatio vero ad bonum. Ad futurum vero, prohibitio, respectu mali; respectu vero boni necessarii, praeceptum; respectu vero superabundantis boni, consilium. Since in these ways the will of man makes itself known, the same five are sometimes denominated with regard to the divine will, as the expression of that will. That precept, counsel, and prohibition are called the will of God is clear from the words of Matt. 6:10: Thy will be done on earth as it is in heaven. That permission and operation are called the will of God is clear from Augustine (Enchiridion 95), who says: Nothing is done, unless the Almighty wills it to be done, either by permitting it, or by actually doing it. Or it may be said that permission and operation refer to present time, permission being with respect to evil, operation with regard to good. Whilst as to future time, prohibition is in respect to evil, precept to good that is necessary and counsel to good that is of supererogation. Ad primum ergo dicendum quod nihil prohibet, circa eandem rem, aliquem diversimode declarare se aliquid velle, sicut inveniuntur multa nomina idem significantia. Unde nihil prohibet idem subiacere praecepto et consilio et operationi, et prohibitioni vel permissioni. Reply Obj. 1: There is nothing to prevent anyone declaring his will about the same matter in different ways; thus we find many words that mean the same thing. Hence there is no reason why the same thing should not be the subject of precept, operation, and counsel; or of prohibition or permission. Ad secundum dicendum quod, sicut Deus potest significari metaphorice velle id quod non vult voluntate proprie accepta, ita potest metaphorice significari velle id quod proprie vult. Unde nihil prohibet de eodem esse voluntatem beneplaciti, et voluntatem signi. Sed operatio semper est eadem cum voluntate beneplaciti, non autem praeceptum vel consilium, tum quia haec est de praesenti, illud de futuro; tum quia haec per se est effectus voluntatis, illud autem per alium, ut dictum est. Reply Obj. 2: As God may by metaphor be said to will what by His will, properly speaking, He wills not; so He may by metaphor be said to will what He does, properly speaking, will. Hence there is nothing to prevent the same thing being the object of the will of good pleasure, and of the will of expression. But operation is always the same as the will of good pleasure; while precept and counsel are not; both because the former regards the present, and the two latter the future; and because the former is of itself the effect of the will; the latter its effect as fulfilled by means of another. Ad tertium dicendum quod creatura rationalis est domina sui actus, et ideo circa ipsam specialia quaedam signa divinae voluntatis assignantur, inquantum rationalem creaturam Deus ordinat ad agendum voluntarie et per se. Sed aliae creaturae non agunt nisi motae ex operatione divina, et ideo circa alias non habent locum nisi operatio et permissio. Reply Obj. 3: Rational creatures are masters of their own acts; and for this reason certain special expressions of the divine will are assigned to their acts, inasmuch as God ordains rational creatures to act voluntarily and of themselves. Other creatures act only as moved by the divine operation; therefore only operation and permission are concerned with these. Ad quartum dicendum quod omne malum culpae, licet multipliciter contingat, tamen in hoc convenit, quod discordat a voluntate divina et ideo unum signum respectu malorum assignatur, scilicet prohibitio. Sed diversimode bona se habent ad bonitatem divinam. Quia quaedam sunt, sine quibus fruitionem divinae bonitatis consequi non possumus, et respectu horum est praeceptum. Quaedam vero sunt, quibus perfectius consequimur, et respectu horum est consilium. Vel dicendum quod consilium est non solum de melioribus bonis assequendis, sed etiam de minoribus malis vitandis. Reply Obj. 4: All evil of sin, though happening in many ways, agrees in being out of harmony with the divine will. Hence with regard to evil, only one expression is assigned, that of prohibition. On the other hand, good stands in various relations to the divine goodness, since there are good deeds without which we cannot attain to the fruition of that goodness, and these are the subject of precept; and there are others by which we attain to it more perfectly, and these are the subject of counsel. Or it may be said that counsel is not only concerned with the obtaining of greater good; but also with the avoiding of lesser evils. Quaestio 20 Question 20 De amore Dei God’s Love Deinde considerandum est de his quae absolute ad voluntatem Dei pertinent. We next consider those things that pertain absolutely to the will of God. In parte autem appetitiva inveniuntur in nobis et passiones animae, ut gaudium, amor, et huiusmodi; et habitus moralium virtutum, ut iustitia, fortitudo, et huiusmodi. Unde primo considerabimus de amore Dei; secundo, de iustitia Dei, et misericordia eius. In the appetitive part of the soul there are found in ourselves both the passions of the soul, as joy, love, and the like; and the habits of the moral virtues, as justice, fortitude and the like. Hence we shall first consider the love of God, and second His justice and mercy. Circa primum quaeruntur quatuor. About the first there are four points of inquiry: Primo, utrum in Deo sit amor. (1) Whether love exists in God? Secundo, utrum amet omnia. (2) Whether He loves all things? Tertio, utrum magis amet unum quam aliud. (3) Whether He loves one thing more than another? Quarto, utrum meliora magis amet. (4) Whether He loves more the better things? Articulus 1 Article 1 Utrum amor sit in Deo Whether love exists in God? Ad primum sic proceditur. Videtur quod amor non sit in Deo. Nulla enim passio est in Deo. Amor est passio. Ergo amor non est in Deo. Objection 1: It seems that love does not exist in God. For in God there are no passions. Now love is a passion. Therefore love is not in God. Praeterea, amor, ira, tristitia, et huiusmodi, contra se dividuntur. Sed tristitia et ira non dicuntur de Deo nisi metaphorice. Ergo nec amor. Obj. 2: Further, love, anger, sorrow and the like, are mutually divided against one another. But sorrow and anger are not attributed to God, unless by metaphor. Therefore neither is love attributed to Him. Praeterea, Dionysius dicit, IV cap. de Div. Nom., amor est vis unitiva et concretiva. Hoc autem in Deo locum habere non potest, cum sit simplex. Ergo in Deo non est amor. Obj. 3: Further, Dionysius says (Div. Nom. iv): Love is a uniting and binding force. But this cannot take place in God, since He is simple. Therefore love does not exist in God. Sed contra est quod dicitur I Ioan. IV, Deus caritas est. On the contrary, It is written: God is love (1 John 4:16). Respondeo dicendum quod necesse est ponere amorem in Deo. Primus enim motus voluntatis, et cuiuslibet appetitivae virtutis, est amor. Cum enim actus voluntatis, et cuiuslibet appetitivae virtutis tendat in bonum et malum, sicut in propria obiecta; bonum autem principalius et per se est obiectum voluntatis et appetitus, malum autem secundario et per aliud, inquantum scilicet opponitur bono, oportet naturaliter esse priores actus voluntatis et appetitus qui respiciunt bonum, his qui respiciunt malum; ut gaudium quam tristitia, et amor quam odium. Semper enim quod est per se, prius est eo quod est per aliud. I answer that, We must needs assert that in God there is love: because love is the first movement of the will and of every appetitive faculty. For since the acts of the will and of every appetitive faculty tend towards good and evil, as to their proper objects: and since good is essentially and especially the object of the will and the appetite, whereas evil is only the object secondarily and indirectly, as opposed to good; it follows that the acts of the will and appetite that regard good must naturally be prior to those that regard evil; thus, for instance, joy is prior to sorrow, love to hate: because what exists of itself is always prior to that which exists through another. Rursus, quod est communius, naturaliter est prius, unde et intellectus per prius habet ordinem ad verum commune, quam ad particularia quaedam vera. Sunt autem quidam actus voluntatis et appetitus, respicientes bonum sub aliqua speciali conditione, sicut gaudium et delectatio est de bono praesenti et habito; desiderium autem et spes, de bono nondum adepto. Amor autem respicit bonum in communi, sive sit habitum, sive non habitum. Unde amor naturaliter est primus actus voluntatis et appetitus. Et propter hoc, omnes alii motus appetitivi praesupponunt amorem, quasi primam radicem. Nullus enim desiderat aliquid, nisi bonum amatum, neque aliquis gaudet, nisi de bono amato. Odium etiam non est nisi de eo quod contrariatur rei amatae. Et similiter tristitiam, et cetera huiusmodi, manifestum est in amorem referri, sicut in primum principium. Unde in quocumque est voluntas vel appetitus, oportet esse amorem, remoto enim primo, removentur alia. Ostensum est autem in Deo esse voluntatem. Unde necesse est in eo ponere amorem. Again, the more universal is naturally prior to what is less so. Hence the intellect is first directed to universal truth; and in the second place to particular and special truths. Now there are certain acts of the will and appetite that regard good under some special condition, as joy and delight regard good present and possessed; whereas desire and hope regard good not as yet possessed. Love, however, regards good universally, whether possessed or not. Hence love is naturally the first act of the will and appetite; for which reason all the other appetite movements presuppose love, as their root and origin. For nobody desires anything nor rejoices in anything, except as a good that is loved: nor is anything an object of hate except as opposed to the object of love. Similarly, it is clear that sorrow, and other things like to it, must be referred to love as to their first principle. Hence, in whomsoever there is will and appetite, there must also be love: since if the first is wanting, all that follows is also wanting. Now it has been shown that will is in God (Q. 19, A. 1), and hence we must attribute love to Him. Ad primum ergo dicendum quod vis cognitiva non movet, nisi mediante appetitiva. Et sicut in nobis ratio universalis movet mediante ratione particulari, ut dicitur in III De Anima; ita appetitus intellectivus, qui dicitur voluntas, movet in nobis mediante appetitu sensitivo. Unde proximum motivum corporis in nobis est appetitus sensitivus. Unde semper actum appetitus sensitivi concomitatur aliqua transmutatio corporis; et maxime circa cor, quod est primum principium motus in animali. Sic igitur actus appetitus sensitivi, inquantum habent transmutationem corporalem annexam, passiones dicuntur, non autem actus voluntatis. Amor igitur et gaudium et delectatio, secundum quod significant actus appetitus sensitivi, passiones sunt, non autem secundum quod significant actus appetitus intellectivi. Et sic ponuntur in Deo. Unde dicit Philosophus, in VII Ethic., quod Deus una et simplici operatione gaudet. Et eadem ratione, sine passione amat. Reply Obj. 1: The cognitive faculty does not move except through the medium of the appetitive: and just as in ourselves the universal reason moves through the medium of the particular reason, as stated in De Anima iii, 58, 75, so in ourselves the intellectual appetite, or the will as it is called, moves through the medium of the sensitive appetite. Hence, in us the sensitive appetite is the proximate motive-force of our bodies. Some bodily change therefore always accompanies an act of the sensitive appetite, and this change affects especially the heart, which, as the Philosopher says (De part. animal. iii, 4), is the first principle of movement in animals. Therefore acts of the sensitive appetite, inasmuch as they have annexed to them some bodily change, are called passions; whereas acts of the will are not so called. Love, therefore, and joy and delight are passions; in so far as they denote acts of the intellective appetite, they are not passions. It is in this latter sense that they are in God. Hence the Philosopher says (Ethic. vii): God rejoices by an operation that is one and simple, and for the same reason He loves without passion. Ad secundum dicendum quod in passionibus sensitivi appetitus, est considerare aliquid quasi materiale, scilicet corporalem transmutationem; et aliquid quasi formale, quod est ex parte appetitus. Sicut in ira, ut dicitur in I De Anima, materiale est accensio sanguinis circa cor, vel aliquid huiusmodi; formale vero, appetitus vindictae. Sed rursus, ex parte eius quod est formale, in quibusdam horum designatur aliqua imperfectio; sicut in desiderio, quod est boni non habiti; et in tristitia, quae est mali habiti. Et eadem ratio est de ira, quae tristitiam supponit. Quaedam vero nullam imperfectionem designant, ut amor et gaudium. Cum igitur nihil horum Deo conveniat secundum illud quod est materiale in eis, ut dictum est; illa quae imperfectionem important etiam formaliter, Deo convenire non possunt nisi metaphorice, propter similitudinem effectus, ut supra dictum est. Quae autem imperfectionem non important, de Deo proprie dicuntur, ut amor et gaudium, tamen sine passione, ut dictum est. Reply Obj. 2: In the passions of the sensitive appetite there may be distinguished a certain material element—namely, the bodily change—and a certain formal element, which is on the part of the appetite. Thus in anger, as the Philosopher says (De Anima i, 15, 63, 64), the material element is the kindling of the blood about the heart; but the formal, the appetite for revenge. Again, as regards the formal element of certain passions a certain imperfection is implied, as in desire, which is of the good we have not, and in sorrow, which is about the evil we have. This applies also to anger, which supposes sorrow. Certain other passions, however, as love and joy, imply no imperfection. Since therefore none of these can be attributed to God on their material side, as has been said (ad 1); neither can those that even on their formal side imply imperfection be attributed to Him; except metaphorically, and from likeness of effects, as already show (Q. 3, A. 2, ad 2; Q. 19, A. 11). Whereas, those that do not imply imperfection, such as love and joy, can be properly predicated of God, though without attributing passion to Him, as said before (Q. 19, A. 11). Ad tertium dicendum quod actus amoris semper tendit in duo, scilicet in bonum quod quis vult alicui; et in eum cui vult bonum. Hoc enim est proprie amare aliquem, velle ei bonum. Unde in eo quod aliquis amat se, vult bonum sibi. Et sic illud bonum quaerit sibi unire, inquantum potest. Et pro tanto dicitur amor vis unitiva, etiam in Deo, sed absque compositione, quia illud bonum quod vult sibi, non est aliud quam ipse, qui est per suam essentiam bonus, ut supra ostensum est. In hoc vero quod aliquis amat alium, vult bonum illi. Et sic utitur eo tanquam seipso, referens bonum ad illum, sicut ad seipsum. Et pro tanto dicitur amor vis concretiva, quia alium aggregat sibi habens se ad eum sicut ad seipsum. Et sic etiam amor divinus est vis concretiva, absque compositione quae sit in Deo, inquantum aliis bona vult. Reply Obj. 3: An act of love always tends towards two things; to the good that one wills, and to the person for whom one wills it: since to love a person is to wish that person good. Hence, inasmuch as we love ourselves, we wish ourselves good; and, so far as possible, union with that good. So love is called the unitive force, even in God, yet without implying composition; for the good that He wills for Himself, is no other than Himself, Who is good by His essence, as above shown (Q. 6, AA. 1, 3). And by the fact that anyone loves another, he wills good to that other. Thus he puts the other, as it were, in the place of himself; and regards the good done to him as done to himself. So far love is a binding force, since it aggregates another to ourselves, and refers his good to our own. And then again the divine love is a binding force, inasmuch as God wills good to others; yet it implies no composition in God. Articulus 2 Article 2 Utrum Deus omnia amet Whether God loves all things? Ad secundum sic proceditur. Videtur quod Deus non omnia amet. Quia, secundum Dionysium, IV cap. de Div. Nom., amor amantem extra se ponit, et eum quodammodo in amatum transfert. Inconveniens autem est dicere quod Deus, extra se positus, in alia transferatur. Ergo inconveniens est dicere quod Deus alia a se amet. Objection 1: It seems that God does not love all things. For according to Dionysius (Div. Nom. iv, 1), love places the lover outside himself, and causes him to pass, as it were, into the object of his love. But it is not admissible to say that God is placed outside of Himself, and passes into other things. Therefore it is inadmissible to say that God loves things other than Himself. Praeterea, amor Dei aeternus est. Sed ea quae sunt alia a Deo, non sunt ab aeterno nisi in Deo. Ergo Deus non amat ea nisi in seipso. Sed secundum quod sunt in eo, non sunt aliud ab eo. Ergo Deus non amat alia a seipso. Obj. 2: Further, the love of God is eternal. But things apart from God are not from eternity; except in God. Therefore God does not love anything, except as it exists in Himself. But as existing in Him, it is no other than Himself. Therefore God does not love things other than Himself.