Articulus 8 Article 8 Utrum voluntas Dei rebus volitis necessitatem imponat Whether the will of God imposes necessity on the things willed? Ad octavum sic proceditur. Videtur quod voluntas Dei rebus volitis necessitatem imponat. Dicit enim Augustinus, in Enchirid., nullus fit salvus, nisi quem Deus voluerit salvari. Et ideo rogandus est ut velit, quia necesse est fieri, si voluerit. Objection 1: It seems that the will of God imposes necessity on the things willed. For Augustine says (Enchiridion 103): No one is saved, except whom God has willed to be saved. He must therefore be asked to will it; for if He wills it, it must necessarily be. Praeterea, omnis causa quae non potest impediri, ex necessitate suum effectum producit, quia et natura semper idem operatur, nisi aliquid impediat, ut dicitur in II Physic. Sed voluntas Dei non potest impediri, dicit enim Apostolus, ad Rom. IX, voluntati enim eius quis resistit? Ergo voluntas Dei imponit rebus volitis necessitatem. Obj. 2: Further, every cause that cannot be hindered, produces its effect necessarily, because, as the Philosopher says (Phys. ii, 84) Nature always works in the same way, if there is nothing to hinder it. But the will of God cannot be hindered. For the Apostle says (Rom 9:19): Who resisteth His will? Therefore the will of God imposes necessity on the things willed. Praeterea, illud quod habet necessitatem ex priori, est necessarium absolute, sicut animal mori est necessarium, quia est ex contrariis compositum. Sed res creatae a Deo, comparantur ad voluntatem divinam sicut ad aliquid prius, a quo habent necessitatem, cum haec conditionalis sit vera, si aliquid Deus vult, illud est; omnis autem conditionalis vera est necessaria. Sequitur ergo quod omne quod Deus vult, sit necessarium absolute. Obj. 3: Further, whatever is necessary by its antecedent cause is necessary absolutely; it is thus necessary that animals should die, being compounded of contrary elements. Now things created by God are related to the divine will as to an antecedent cause, whereby they have necessity. For the conditional statement is true that if God wills a thing, it comes to pass; and every true conditional statement is necessary. It follows therefore that all that God wills is necessary absolutely. Sed contra, omnia bona quae fiunt, Deus vult fieri. Si igitur eius voluntas imponat rebus volitis necessitatem, sequitur quod omnia bona ex necessitate eveniunt. Et sic perit liberum arbitrium et consilium, et omnia huiusmodi. On the contrary, All good things that exist God wills to be. If therefore His will imposes necessity on things willed, it follows that all good happens of necessity; and thus there is an end of free will, counsel, and all other such things. Respondeo dicendum quod divina voluntas quibusdam volitis necessitatem imponit, non autem omnibus. Cuius quidem rationem aliqui assignare voluerunt ex causis mediis quia ea quae producit per causas necessarias, sunt necessaria; ea vero quae producit per causas contingentes, sunt contingentia. I answer that, The divine will imposes necessity on some things willed but not on all. The reason of this some have chosen to assign to intermediate causes, holding that what God produces by necessary causes is necessary; and what He produces by contingent causes contingent. Sed hoc non videtur sufficienter dictum, propter duo. Primo quidem, quia effectus alicuius primae causae est contingens propter causam secundam, ex eo quod impeditur effectus causae primae per defectum causae secundae; sicut virtus solis per defectum plantae impeditur. Nullus autem defectus causae secundae impedire potest quin voluntas Dei effectum suum producat. Secundo, quia, si distinctio contingentium a necessariis referatur solum in causas secundas, sequitur hoc esse praeter intentionem et voluntatem divinam, quod est inconveniens. This does not seem to be a sufficient explanation, for two reasons. First, because the effect of a first cause is contingent on account of the secondary cause, from the fact that the effect of the first cause is hindered by deficiency in the second cause, as the sun’s power is hindered by a defect in the plant. But no defect of a secondary cause can hinder God’s will from producing its effect. Second, because if the distinction between the contingent and the necessary is to be referred only to secondary causes, this must be independent of the divine intention and will; which is inadmissible. Et ideo melius dicendum est, quod hoc contingit propter efficaciam divinae voluntatis. Cum enim aliqua causa efficax fuerit ad agendum, effectus consequitur causam non tantum secundum id quod fit, sed etiam secundum modum fiendi vel essendi, ex debilitate enim virtutis activae in semine, contingit quod filius nascitur dissimilis patri in accidentibus, quae pertinent ad modum essendi. Cum igitur voluntas divina sit efficacissima, non solum sequitur quod fiant ea quae Deus vult fieri; sed quod eo modo fiant, quo Deus ea fieri vult. Vult autem quaedam fieri Deus necessario, et quaedam contingenter, ut sit ordo in rebus, ad complementum universi. Et ideo quibusdam effectibus aptavit causas necessarias, quae deficere non possunt, ex quibus effectus de necessitate proveniunt, quibusdam autem aptavit causas contingentes defectibiles, ex quibus effectus contingenter eveniunt. Non igitur propterea effectus voliti a Deo, eveniunt contingenter, quia causae proximae sunt contingentes, sed propterea quia Deus voluit eos contingenter evenire, contingentes causas ad eos praeparavit. It is better therefore to say that this happens on account of the efficacy of the divine will. For when a cause is efficacious to act, the effect follows upon the cause, not only as to the thing done, but also as to its manner of being done or of being. Thus from defect of active power in the seed it may happen that a child is born unlike its father in accidental points, that belong to its manner of being. Since then the divine will is perfectly efficacious, it follows not only that things are done, which God wills to be done, but also that they are done in the way that He wills. Now God wills some things to be done necessarily, some contingently, to the right ordering of things, for the building up of the universe. Therefore to some effects He has attached necessary causes, that cannot fail; but to others defectible and contingent causes, from which arise contingent effects. Hence it is not because the proximate causes are contingent that the effects willed by God happen contingently, but because God prepared contingent causes for them, it being His will that they should happen contingently. Ad primum ergo dicendum quod per illud verbum Augustini intelligenda est necessitas in rebus volitis a Deo, non absoluta, sed conditionalis, necesse est enim hanc conditionalem veram esse, si Deus hoc vult, necesse est hoc esse. Reply Obj. 1: By the words of Augustine we must understand a necessity in things willed by God that is not absolute, but conditional. For the conditional statement that if God wills a thing it must necessarily be, is necessarily true. Ad secundum dicendum quod, ex hoc ipso quod nihil voluntati divinae resistit, sequitur quod non solum fiant ea quae Deus vult fieri; sed quod fiant contingenter vel necessario, quae sic fieri vult. Reply Obj. 2: From the very fact that nothing resists the divine will, it follows that not only those things happen that God wills to happen, but that they happen necessarily or contingently according to His will. Ad tertium dicendum quod posteriora habent necessitatem a prioribus, secundum modum priorum. Unde et ea quae fiunt a voluntate divina, talem necessitatem habent, qualem Deus vult ea habere, scilicet, vel absolutam, vel conditionalem tantum. Et sic, non omnia sunt necessaria absolute. Reply Obj. 3: Consequents have necessity from their antecedents according to the mode of the antecedents. Hence things effected by the divine will have that kind of necessity that God wills them to have, either absolute or conditional. Not all things, therefore, are absolute necessities. Articulus 9 Article 9 Utrum voluntas Dei sit malorum Whether God wills evils? Ad nonum sic proceditur. Videtur quod voluntas Dei sit malorum. Omne enim bonum quod fit, Deus vult. Sed mala fieri bonum est, dicit enim Augustinus, in Enchirid., quamvis ea quae mala sunt, inquantum mala sunt, non sint bona; tamen, ut non solum bona, sed etiam ut sint mala, bonum est. Ergo Deus vult mala. Objection 1: It seems that God wills evils. For every good that exists, God wills. But it is a good that evil should exist. For Augustine says (Enchiridion 95): Although evil in so far as it is evil is not a good, yet it is good that not only good things should exist, but also evil things. Therefore God wills evil things. Praeterea, dicit Dionysius, IV cap. de Div. Nom., erit malum ad omnis (idest universi) perfectionem conferens. Et Augustinus dicit, in Enchirid., ex omnibus consistit universitatis admirabilis pulchritudo; in qua etiam illud quod malum dicitur, bene ordinatum, et loco suo positum, eminentius commendat bona; ut magis placeant, et laudabiliora sint, dum comparantur malis. Sed Deus vult omne illud quod pertinet ad perfectionem et decorem universi, quia hoc est quod Deus maxime vult in creaturis. Ergo Deus vult mala. Obj. 2: Further, Dionysius says (Div. Nom. iv, 23): Evil would conduce to the perfection of everything, i.e., the universe. And Augustine says (Enchiridion 10, 11): Out of all things is built up the admirable beauty of the universe, wherein even that which is called evil, properly ordered and disposed, commends the good more evidently in that good is more pleasing and praiseworthy when contrasted with evil. But God wills all that appertains to the perfection and beauty of the universe, for this is what God desires above all things in His creatures. Therefore God wills evil. Praeterea, mala fieri, et non fieri, sunt contradictorie opposita. Sed Deus non vult mala non fieri, quia, cum mala quaedam fiant, non semper voluntas Dei impleretur. Ergo Deus vult mala fieri. Obj. 3: Further, that evil should exist, and should not exist, are contradictory opposites. But God does not will that evil should not exist; otherwise, since various evils do exist, God’s will would not always be fulfilled. Therefore God wills that evil should exist. Sed contra est quod dicit Augustinus, in libro octoginta trium quaest., nullo sapiente homine auctore, fit homo deterior; est autem Deus omni sapiente homine praestantior; multo igitur minus, Deo auctore, fit aliquis deterior. Illo autem auctore cum dicitur, illo volente dicitur. Non ergo volente Deo, fit homo deterior. Constat autem quod quolibet malo fit aliquid deterius. Ergo Deus non vult mala. On the contrary, Augustine says (Qq. 83,3): No wise man is the cause of another man becoming worse. Now God surpasses all men in wisdom. Much less therefore is God the cause of man becoming worse; and when He is said to be the cause of a thing, He is said to will it. Therefore it is not by God’s will that man becomes worse. Now it is clear that every evil makes a thing worse. Therefore God wills not evil things. Respondeo dicendum quod, cum ratio boni sit ratio appetibilis, ut supra dictum est, malum autem opponatur bono; impossibile est quod aliquod malum, inquantum huiusmodi, appetatur, neque appetitu naturali, neque animali, neque intellectuali, qui est voluntas. Sed aliquod malum appetitur per accidens, inquantum consequitur ad aliquod bonum. Et hoc apparet in quolibet appetitu. Non enim agens naturale intendit privationem vel corruptionem; sed formam, cui coniungitur privatio alterius formae; et generationem unius, quae est corruptio alterius. Leo etiam, occidens cervum, intendit cibum, cui coniungitur occisio animalis. Similiter fornicator intendit delectationem, cui coniungitur deformitas culpae. I answer that, Since the ratio of good is the ratio of appetibility, as said before (Q. 5, A. 1), and since evil is opposed to good, it is impossible that any evil, as such, should be sought for by the appetite, either natural, or animal, or by the intellectual appetite which is the will. Nevertheless evil may be sought accidentally, so far as it accompanies a good, as appears in each of the appetites. For a natural agent intends not privation or corruption, but the form to which is annexed the privation of some other form, and the generation of one thing, which implies the corruption of another. Also when a lion kills a stag, his object is food, to obtain which the killing of the animal is only the means. Similarly the fornicator has merely pleasure for his object, and the deformity of sin is only an accompaniment. Malum autem quod coniungitur alicui bono, est privatio alterius boni. Nunquam igitur appeteretur malum, nec per accidens, nisi bonum cui coniungitur malum, magis appeteretur quam bonum quod privatur per malum. Nullum autem bonum Deus magis vult quam suam bonitatem, vult tamen aliquod bonum magis quam aliud quoddam bonum. Unde malum culpae, quod privat ordinem ad bonum divinum, Deus nullo modo vult. Sed malum naturalis defectus, vel malum poenae vult, volendo aliquod bonum, cui coniungitur tale malum, sicut, volendo iustitiam, vult poenam; et volendo ordinem naturae servari, vult quaedam naturaliter corrumpi. Now the evil that accompanies one good, is the privation of another good. Never therefore would evil be sought after, not even accidentally, unless the good that accompanies the evil were more desired than the good of which the evil is the privation. Now God wills no good more than He wills His own goodness; yet He wills one good more than another. Hence He in no way wills the evil of sin, which is the privation of right order towards the divine good. The evil of natural defect, or of punishment, He does will, by willing the good to which such evils are attached. Thus in willing justice He wills punishment; and in willing the preservation of the natural order, He wills some things to be naturally corrupted. Ad primum ergo dicendum quod quidam dixerunt quod, licet Deus non velit mala, vult tamen mala esse vel fieri, quia, licet mala non sint bona, bonum tamen est mala esse vel fieri. Quod ideo dicebant, quia ea quae in se mala sunt, ordinantur ad aliquod bonum, quem quidem ordinem importari credebant in hoc quod dicitur, mala esse vel fieri. Sed hoc non recte dicitur. Quia malum non ordinatur ad bonum per se, sed per accidens. Praeter intentionem enim peccantis est, quod ex hoc sequatur aliquod bonum; sicut praeter intentionem tyrannorum fuit, quod ex eorum persecutionibus claresceret patientia martyrum. Et ideo non potest dici quod talis ordo ad bonum importetur per hoc quod dicitur, quod malum esse vel fieri sit bonum, quia nihil iudicatur secundum illud quod competit ei per accidens, sed secundum illud quod competit ei per se. Reply Obj. 1: Some have said that although God does not will evil, yet He wills that evil should be or be done, because, although evil is not a good, yet it is good that evil should be or be done. This they said because things evil in themselves are ordered to some good end; and this order they thought was expressed in the words that evil should be or be done. This, however, is not correct, since evil is not of itself ordered to good, but accidentally. For it is beside the intention of the sinner, that any good should follow from his sin; as it was beside the intention of tyrants that the patience of the martyrs should shine forth from all their persecutions. It cannot therefore be said that such an ordering to good is implied in the statement that it is a good thing that evil should be or be done, since nothing is judged of by that which appertains to it accidentally, but by that which belongs to it essentially. Ad secundum dicendum quod malum non operatur ad perfectionem et decorem universi nisi per accidens, ut dictum est. Unde et hoc quod dicit Dionysius, quod malum est ad universi perfectionem conferens, concludit inducendo quasi ad inconveniens. Reply Obj. 2: Evil does not operate towards the perfection and beauty of the universe, except accidentally, as said above (ad 1). Therefore Dionysius in saying that evil would conduce to the perfection of the universe, draws a conclusion by reduction to an absurdity. Ad tertium dicendum quod, licet mala fieri, et mala non fieri, contradictorie opponantur; tamen velle mala fieri, et velle mala non fieri, non opponuntur contradictorie, cum utrumque sit affirmativum. Deus igitur neque vult mala fieri, neque vult mala non fieri, sed vult permittere mala fieri. Et hoc est bonum. Reply Obj. 3: The statements that evil exists, and that evil exists not, are opposed as contradictories; yet the statements that anyone wills evil to exist and that he wills it not to be, are not so opposed; since either is affirmative. God therefore neither wills evil to be done, nor wills it not to be done, but wills to permit evil to be done; and this is a good. Articulus 10 Article 10 Utrum Deus habeat liberum arbitrium Whether God has free-will? Ad decimum sic proceditur. Videtur quod Deus non habeat liberum arbitrium. Dicit enim Hieronymus, in homilia de filio prodigo, solus Deus est, in quem peccatum non cadit, nec cadere potest; cetera, cum sint liberi arbitrii, in utramque partem flecti possunt. Objection 1: It seems that God has not free-will. For Jerome says, in a homily on the prodigal son; God alone is He who is not liable to sin, nor can be liable: all others, as having free-will, can be inclined to either side. Praeterea, liberum arbitrium est facultas rationis et voluntatis, qua bonum et malum eligitur. Sed Deus non vult malum, ut dictum est. Ergo liberum arbitrium non est in Deo. Obj. 2: Further, free-will is the faculty of the reason and will, by which good and evil are chosen. But God does not will evil, as has been said (A. 9). Therefore there is not free-will in God. Sed contra est quod dicit Ambrosius, in libro de fide, Spiritus Sanctus dividit singulis prout vult, idest pro liberae voluntatis arbitrio, non necessitatis obsequio. On the contrary, Ambrose says (De Fide ii, 3): The Holy Spirit divideth unto each one as He will, namely, according to the free choice of the will, not in obedience to necessity. Respondeo dicendum quod liberum arbitrium habemus respectu eorum quae non necessario volumus, vel naturali instinctu. Non enim ad liberum arbitrium pertinet quod volumus esse felices, sed ad naturalem instinctum. Unde et alia animalia, quae naturali instinctu moventur ad aliquid, non dicuntur libero arbitrio moveri. Cum igitur Deus ex necessitate suam bonitatem velit, alia vero non ex necessitate, ut supra ostensum est; respectu illorum quae non ex necessitate vult, liberum arbitrium habet. I answer that, We have free-will with respect to what we will not of necessity, nor by natural instinct. For our will to be happy does not appertain to free-will, but to natural instinct. Hence other animals, that are moved to act by natural instinct, are not said to be moved by free-will. Since then God necessarily wills His own goodness, but other things not necessarily, as shown above (A. 3), He has free will with respect to what He does not necessarily will. Ad primum ergo dicendum quod Hieronymus videtur excludere a Deo liberum arbitrium, non simpliciter, sed solum quantum ad hoc quod est deflecti in peccatum. Reply Obj. 1: Jerome seems to deny free-will to God not simply, but only as regards the inclination to sin. Ad secundum dicendum quod, cum malum culpae dicatur per aversionem a bonitate divina, per quam Deus omnia vult, ut supra ostensum est, manifestum est quod impossibile est eum malum culpae velle. Et tamen ad opposita se habet, inquantum velle potest hoc esse vel non esse. Sicut et nos, non peccando, possumus velle sedere, et non velle sedere. Reply Obj. 2: Since the evil of sin consists in turning away from the divine goodness, by which God wills all things, as above shown, it is manifestly impossible for Him to will the evil of sin; yet He can make choice of one of two opposites, inasmuch as He can will a thing to be, or not to be. In the same way we ourselves, without sin, can will to sit down, and not will to sit down. Articulus 11 Article 11 Utrum sit distinguenda in Deo voluntas signi Whether the will of expression is to be distinguished in God? Ad undecimum sic proceditur. Videtur quod non sit distinguenda in Deo voluntas signi. Sicut enim voluntas Dei est causa rerum, ita et scientia. Sed non assignantur aliqua signa ex parte divinae scientiae. Ergo neque debent assignari aliqua signa ex parte divinae voluntatis. Objection 1: It seems that the will of expression is not to be distinguished in God. For as the will of God is the cause of things, so is His wisdom. But no expressions are assigned to the divine wisdom. Therefore no expressions ought to be assigned to the divine will. Praeterea, omne signum quod non concordat ei cuius est signum, est falsum. Si igitur signa quae assignantur circa voluntatem divinam, non concordant divinae voluntati, sunt falsa, si autem concordant, superflue assignantur. Non igitur sunt aliqua signa circa voluntatem divinam assignanda. Obj. 2: Further, every expression that is not in agreement with the mind of him who expresses himself, is false. If therefore the expressions assigned to the divine will are not in agreement with that will, they are false. But if they do agree, they are superfluous. No expressions therefore must be assigned to the divine will. Sed contra est quod voluntas Dei est una, cum ipsa sit Dei essentia. Quandoque autem pluraliter significatur, ut cum dicitur, magna opera Domini, exquisita in omnes voluntates eius. Ergo oportet quod aliquando signum voluntatis pro voluntate accipiatur. On the contrary, The will of God is one, since it is the very essence of God. Yet sometimes it is spoken of as many, as in the words of Ps. 110:2: Great are the works of the Lord, sought out according to all His wills. Therefore sometimes the sign must be taken for the will.