Articulus 1 Article 1 Utrum amor sit in Deo Whether love exists in God? Ad primum sic proceditur. Videtur quod amor non sit in Deo. Nulla enim passio est in Deo. Amor est passio. Ergo amor non est in Deo. Objection 1: It seems that love does not exist in God. For in God there are no passions. Now love is a passion. Therefore love is not in God. Praeterea, amor, ira, tristitia, et huiusmodi, contra se dividuntur. Sed tristitia et ira non dicuntur de Deo nisi metaphorice. Ergo nec amor. Obj. 2: Further, love, anger, sorrow and the like, are mutually divided against one another. But sorrow and anger are not attributed to God, unless by metaphor. Therefore neither is love attributed to Him. Praeterea, Dionysius dicit, IV cap. de Div. Nom., amor est vis unitiva et concretiva. Hoc autem in Deo locum habere non potest, cum sit simplex. Ergo in Deo non est amor. Obj. 3: Further, Dionysius says (Div. Nom. iv): Love is a uniting and binding force. But this cannot take place in God, since He is simple. Therefore love does not exist in God. Sed contra est quod dicitur I Ioan. IV, Deus caritas est. On the contrary, It is written: God is love (1 John 4:16). Respondeo dicendum quod necesse est ponere amorem in Deo. Primus enim motus voluntatis, et cuiuslibet appetitivae virtutis, est amor. Cum enim actus voluntatis, et cuiuslibet appetitivae virtutis tendat in bonum et malum, sicut in propria obiecta; bonum autem principalius et per se est obiectum voluntatis et appetitus, malum autem secundario et per aliud, inquantum scilicet opponitur bono, oportet naturaliter esse priores actus voluntatis et appetitus qui respiciunt bonum, his qui respiciunt malum; ut gaudium quam tristitia, et amor quam odium. Semper enim quod est per se, prius est eo quod est per aliud. I answer that, We must needs assert that in God there is love: because love is the first movement of the will and of every appetitive faculty. For since the acts of the will and of every appetitive faculty tend towards good and evil, as to their proper objects: and since good is essentially and especially the object of the will and the appetite, whereas evil is only the object secondarily and indirectly, as opposed to good; it follows that the acts of the will and appetite that regard good must naturally be prior to those that regard evil; thus, for instance, joy is prior to sorrow, love to hate: because what exists of itself is always prior to that which exists through another. Rursus, quod est communius, naturaliter est prius, unde et intellectus per prius habet ordinem ad verum commune, quam ad particularia quaedam vera. Sunt autem quidam actus voluntatis et appetitus, respicientes bonum sub aliqua speciali conditione, sicut gaudium et delectatio est de bono praesenti et habito; desiderium autem et spes, de bono nondum adepto. Amor autem respicit bonum in communi, sive sit habitum, sive non habitum. Unde amor naturaliter est primus actus voluntatis et appetitus. Et propter hoc, omnes alii motus appetitivi praesupponunt amorem, quasi primam radicem. Nullus enim desiderat aliquid, nisi bonum amatum, neque aliquis gaudet, nisi de bono amato. Odium etiam non est nisi de eo quod contrariatur rei amatae. Et similiter tristitiam, et cetera huiusmodi, manifestum est in amorem referri, sicut in primum principium. Unde in quocumque est voluntas vel appetitus, oportet esse amorem, remoto enim primo, removentur alia. Ostensum est autem in Deo esse voluntatem. Unde necesse est in eo ponere amorem. Again, the more universal is naturally prior to what is less so. Hence the intellect is first directed to universal truth; and in the second place to particular and special truths. Now there are certain acts of the will and appetite that regard good under some special condition, as joy and delight regard good present and possessed; whereas desire and hope regard good not as yet possessed. Love, however, regards good universally, whether possessed or not. Hence love is naturally the first act of the will and appetite; for which reason all the other appetite movements presuppose love, as their root and origin. For nobody desires anything nor rejoices in anything, except as a good that is loved: nor is anything an object of hate except as opposed to the object of love. Similarly, it is clear that sorrow, and other things like to it, must be referred to love as to their first principle. Hence, in whomsoever there is will and appetite, there must also be love: since if the first is wanting, all that follows is also wanting. Now it has been shown that will is in God (Q. 19, A. 1), and hence we must attribute love to Him. Ad primum ergo dicendum quod vis cognitiva non movet, nisi mediante appetitiva. Et sicut in nobis ratio universalis movet mediante ratione particulari, ut dicitur in III De Anima; ita appetitus intellectivus, qui dicitur voluntas, movet in nobis mediante appetitu sensitivo. Unde proximum motivum corporis in nobis est appetitus sensitivus. Unde semper actum appetitus sensitivi concomitatur aliqua transmutatio corporis; et maxime circa cor, quod est primum principium motus in animali. Sic igitur actus appetitus sensitivi, inquantum habent transmutationem corporalem annexam, passiones dicuntur, non autem actus voluntatis. Amor igitur et gaudium et delectatio, secundum quod significant actus appetitus sensitivi, passiones sunt, non autem secundum quod significant actus appetitus intellectivi. Et sic ponuntur in Deo. Unde dicit Philosophus, in VII Ethic., quod Deus una et simplici operatione gaudet. Et eadem ratione, sine passione amat. Reply Obj. 1: The cognitive faculty does not move except through the medium of the appetitive: and just as in ourselves the universal reason moves through the medium of the particular reason, as stated in De Anima iii, 58, 75, so in ourselves the intellectual appetite, or the will as it is called, moves through the medium of the sensitive appetite. Hence, in us the sensitive appetite is the proximate motive-force of our bodies. Some bodily change therefore always accompanies an act of the sensitive appetite, and this change affects especially the heart, which, as the Philosopher says (De part. animal. iii, 4), is the first principle of movement in animals. Therefore acts of the sensitive appetite, inasmuch as they have annexed to them some bodily change, are called passions; whereas acts of the will are not so called. Love, therefore, and joy and delight are passions; in so far as they denote acts of the intellective appetite, they are not passions. It is in this latter sense that they are in God. Hence the Philosopher says (Ethic. vii): God rejoices by an operation that is one and simple, and for the same reason He loves without passion. Ad secundum dicendum quod in passionibus sensitivi appetitus, est considerare aliquid quasi materiale, scilicet corporalem transmutationem; et aliquid quasi formale, quod est ex parte appetitus. Sicut in ira, ut dicitur in I De Anima, materiale est accensio sanguinis circa cor, vel aliquid huiusmodi; formale vero, appetitus vindictae. Sed rursus, ex parte eius quod est formale, in quibusdam horum designatur aliqua imperfectio; sicut in desiderio, quod est boni non habiti; et in tristitia, quae est mali habiti. Et eadem ratio est de ira, quae tristitiam supponit. Quaedam vero nullam imperfectionem designant, ut amor et gaudium. Cum igitur nihil horum Deo conveniat secundum illud quod est materiale in eis, ut dictum est; illa quae imperfectionem important etiam formaliter, Deo convenire non possunt nisi metaphorice, propter similitudinem effectus, ut supra dictum est. Quae autem imperfectionem non important, de Deo proprie dicuntur, ut amor et gaudium, tamen sine passione, ut dictum est. Reply Obj. 2: In the passions of the sensitive appetite there may be distinguished a certain material element—namely, the bodily change—and a certain formal element, which is on the part of the appetite. Thus in anger, as the Philosopher says (De Anima i, 15, 63, 64), the material element is the kindling of the blood about the heart; but the formal, the appetite for revenge. Again, as regards the formal element of certain passions a certain imperfection is implied, as in desire, which is of the good we have not, and in sorrow, which is about the evil we have. This applies also to anger, which supposes sorrow. Certain other passions, however, as love and joy, imply no imperfection. Since therefore none of these can be attributed to God on their material side, as has been said (ad 1); neither can those that even on their formal side imply imperfection be attributed to Him; except metaphorically, and from likeness of effects, as already show (Q. 3, A. 2, ad 2; Q. 19, A. 11). Whereas, those that do not imply imperfection, such as love and joy, can be properly predicated of God, though without attributing passion to Him, as said before (Q. 19, A. 11). Ad tertium dicendum quod actus amoris semper tendit in duo, scilicet in bonum quod quis vult alicui; et in eum cui vult bonum. Hoc enim est proprie amare aliquem, velle ei bonum. Unde in eo quod aliquis amat se, vult bonum sibi. Et sic illud bonum quaerit sibi unire, inquantum potest. Et pro tanto dicitur amor vis unitiva, etiam in Deo, sed absque compositione, quia illud bonum quod vult sibi, non est aliud quam ipse, qui est per suam essentiam bonus, ut supra ostensum est. In hoc vero quod aliquis amat alium, vult bonum illi. Et sic utitur eo tanquam seipso, referens bonum ad illum, sicut ad seipsum. Et pro tanto dicitur amor vis concretiva, quia alium aggregat sibi habens se ad eum sicut ad seipsum. Et sic etiam amor divinus est vis concretiva, absque compositione quae sit in Deo, inquantum aliis bona vult. Reply Obj. 3: An act of love always tends towards two things; to the good that one wills, and to the person for whom one wills it: since to love a person is to wish that person good. Hence, inasmuch as we love ourselves, we wish ourselves good; and, so far as possible, union with that good. So love is called the unitive force, even in God, yet without implying composition; for the good that He wills for Himself, is no other than Himself, Who is good by His essence, as above shown (Q. 6, AA. 1, 3). And by the fact that anyone loves another, he wills good to that other. Thus he puts the other, as it were, in the place of himself; and regards the good done to him as done to himself. So far love is a binding force, since it aggregates another to ourselves, and refers his good to our own. And then again the divine love is a binding force, inasmuch as God wills good to others; yet it implies no composition in God. Articulus 2 Article 2 Utrum Deus omnia amet Whether God loves all things? Ad secundum sic proceditur. Videtur quod Deus non omnia amet. Quia, secundum Dionysium, IV cap. de Div. Nom., amor amantem extra se ponit, et eum quodammodo in amatum transfert. Inconveniens autem est dicere quod Deus, extra se positus, in alia transferatur. Ergo inconveniens est dicere quod Deus alia a se amet. Objection 1: It seems that God does not love all things. For according to Dionysius (Div. Nom. iv, 1), love places the lover outside himself, and causes him to pass, as it were, into the object of his love. But it is not admissible to say that God is placed outside of Himself, and passes into other things. Therefore it is inadmissible to say that God loves things other than Himself. Praeterea, amor Dei aeternus est. Sed ea quae sunt alia a Deo, non sunt ab aeterno nisi in Deo. Ergo Deus non amat ea nisi in seipso. Sed secundum quod sunt in eo, non sunt aliud ab eo. Ergo Deus non amat alia a seipso. Obj. 2: Further, the love of God is eternal. But things apart from God are not from eternity; except in God. Therefore God does not love anything, except as it exists in Himself. But as existing in Him, it is no other than Himself. Therefore God does not love things other than Himself. Praeterea, duplex est amor, scilicet concupiscentiae, et amicitiae. Sed Deus creaturas irrationales non amat amore concupiscentiae, quia nullius extra se eget, nec etiam amore amicitiae, quia non potest ad res irrationales haberi, ut patet per Philosophum, in VIII Ethic. Ergo Deus non omnia amat. Obj. 3: Further, love is twofold—the love, namely, of desire, and the love of friendship. Now God does not love irrational creatures with the love of desire, since He needs no creature outside Himself. Nor with the love of friendship; since there can be no friendship with irrational creatures, as the Philosopher shows (Ethic. viii, 2). Therefore God does not love all things. Praeterea, in Psalmo dicitur, odisti omnes qui operantur iniquitatem. Nihil autem simul odio habetur et amatur. Ergo Deus non omnia amat. Obj. 4: Further, it is written (Ps 5:7): Thou hatest all the workers of iniquity. Now nothing is at the same time hated and loved. Therefore God does not love all things. Sed contra est quod dicitur Sap. XI, diligis omnia quae sunt, et nihil odisti eorum quae fecisti. On the contrary, It is said (Wis 11:25): Thou lovest all things that are, and hatest none of the things which Thou hast made. Respondeo dicendum quod Deus omnia existentia amat. Nam omnia existentia, inquantum sunt, bona sunt, ipsum enim esse cuiuslibet rei quoddam bonum est, et similiter quaelibet perfectio ipsius. Ostensum est autem supra quod voluntas Dei est causa omnium rerum et sic oportet quod intantum habeat aliquid esse, aut quodcumque bonum, inquantum est volitum a Deo. Cuilibet igitur existenti Deus vult aliquod bonum. Unde, cum amare nil aliud sit quam velle bonum alicui, manifestum est quod Deus omnia quae sunt, amat. I answer that, God loves all existing things. For all existing things, in so far as they exist, are good, since the existence of a thing is itself a good; and likewise, whatever perfection it possesses. Now it has been shown above (Q. 19, A. 4) that God’s will is the cause of all things. It must needs be, therefore, that a thing has existence, or any kind of good, only inasmuch as it is willed by God. To every existing thing, then, God wills some good. Hence, since to love anything is nothing else than to will good to that thing, it is manifest that God loves everything that exists. Non tamen eo modo sicut nos. Quia enim voluntas nostra non est causa bonitatis rerum, sed ab ea movetur sicut ab obiecto, amor noster, quo bonum alicui volumus, non est causa bonitatis ipsius, sed e converso bonitas eius, vel vera vel aestimata, provocat amorem, quo ei volumus et bonum conservari quod habet, et addi quod non habet, et ad hoc operamur. Sed amor Dei est infundens et creans bonitatem in rebus. Yet not as we love. Because since our will is not the cause of the goodness of things, but is moved by it as by its object, our love, whereby we will good to anything, is not the cause of its goodness; but conversely its goodness, whether real or imaginary, calls forth our love, by which we will that it should preserve the good it has, and receive besides the good it has not, and to this end we direct our actions: whereas the love of God infuses and creates goodness. Ad primum ergo dicendum quod amans sic fit extra se in amatum translatus, inquantum vult amato bonum, et operatur per suam providentiam, sicut et sibi. Unde et Dionysius dicit, IV cap. de Div. Nom., audendum est autem et hoc pro veritate dicere, quod et ipse omnium causa, per abundantiam amativae bonitatis, extra seipsum fit ad omnia existentia providentiis. Reply Obj. 1: A lover is placed outside himself, and made to pass into the object of his love, inasmuch as he wills good to the beloved; and works for that good by his providence even as he works for his own. Hence Dionysius says (Div. Nom. iv, 1): On behalf of the truth we must make bold to say even this, that He Himself, the cause of all things, by His abounding love and goodness, is placed outside Himself by His providence for all existing things. Ad secundum dicendum quod, licet creaturae ab aeterno non fuerint nisi in Deo, tamen per hoc quod ab aeterno in Deo fuerunt, ab aeterno Deus cognovit res in propriis naturis, et eadem ratione amavit. Sicut et nos per similitudines rerum, quae in nobis sunt, cognoscimus res in seipsis existentes. Reply Obj. 2: Although creatures have not existed from eternity, except in God, yet because they have been in Him from eternity, God has known them eternally in their proper natures; and for that reason has loved them, even as we, by the images of things within us, know things existing in themselves. Ad tertium dicendum quod amicitia non potest haberi nisi ad rationales creaturas, in quibus contingit esse redamationem, et communicationem in operibus vitae, et quibus contingit bene evenire vel male, secundum fortunam et felicitatem, sicut et ad eas proprie benevolentia est. Creaturae autem irrationales non possunt pertingere ad amandum Deum, neque ad communicationem intellectualis et beatae vitae, qua Deus vivit. Sic igitur Deus, proprie loquendo, non amat creaturas irrationales amore amicitiae, sed amore quasi concupiscentiae; inquantum ordinat eas ad rationales creaturas, et etiam ad seipsum; non quasi eis indigeat, sed propter suam bonitatem et nostram utilitatem. Concupiscimus enim aliquid et nobis et aliis. Reply Obj. 3: Friendship cannot exist except towards rational creatures, who are capable of returning love, and communicating one with another in the various works of life, and who may fare well or ill, according to the changes of fortune and happiness; even as to them is benevolence properly speaking exercised. But irrational creatures cannot attain to loving God, nor to any share in the intellectual and beatific life that He lives. Strictly speaking, therefore, God does not love irrational creatures with the love of friendship; but as it were with the love of desire, in so far as He orders them to rational creatures, and even to Himself. Yet this is not because He stands in need of them; but only on account of His goodness, and of the services they render to us. For we can desire a thing for others as well as for ourselves. Ad quartum dicendum quod nihil prohibet unum et idem secundum aliquid amari, et secundum aliquid odio haberi. Deus autem peccatores, inquantum sunt naturae quaedam, amat, sic enim et sunt, et ab ipso sunt. Inquantum vero peccatores sunt, non sunt, sed ab esse deficiunt, et hoc in eis a Deo non est. Unde secundum hoc ab ipso odio habentur. Reply Obj. 4: Nothing prevents one and the same thing being loved under one aspect, while it is hated under another. God loves sinners in so far as they are existing natures; for they have existence and have it from Him. In so far as they are sinners, they have not existence at all, but fall short of it; and this in them is not from God. Hence under this aspect, they are hated by Him. Articulus 3 Article 3 Utrum Deus aequaliter diligat omnia Whether God loves all things equally? Ad tertium sic proceditur. Videtur quod Deus aequaliter diligat omnia. Dicitur enim Sap. VI, aequaliter est ei cura de omnibus. Sed providentia Dei, quam habet de rebus, est ex amore quo amat res. Ergo aequaliter amat omnia. Objection 1: It seems that God loves all things equally. For it is said: He hath equally care of all (Wis 6:8). But God’s providence over things comes from the love wherewith He loves them. Therefore He loves all things equally. Praeterea, amor Dei est eius essentia. Sed essentia Dei magis et minus non recipit. Ergo nec amor eius. Non igitur quaedam aliis magis amat. Obj. 2: Further, the love of God is His essence. But God’s essence does not admit of degree; neither therefore does His love. He does not therefore love some things more than others. Praeterea, sicut amor Dei se extendit ad res creatas, ita et scientia et voluntas. Sed Deus non dicitur scire quaedam magis quam alia, neque magis velle. Ergo nec magis quaedam aliis diligit. Obj. 3: Further, as God’s love extends to created things, so do His knowledge and will extend. But God is not said to know some things more than others; nor will one thing more than another. Neither therefore does He love some things more than others. Sed contra est quod dicit Augustinus, super Ioann., omnia diligit Deus quae fecit; et inter ea magis diligit creaturas rationales; et de illis eas amplius, quae sunt membra unigeniti sui; et multo magis ipsum unigenitum suum. On the contrary, Augustine says (Tract. in Joan. cx): God loves all things that He has made, and among them rational creatures more, and of these especially those who are members of His only-begotten Son Himself. Respondeo dicendum quod, cum amare sit velle bonum alicui, duplici ratione potest aliquid magis vel minus amari. Uno modo, ex parte ipsius actus voluntatis, qui est magis vel minus intensus. Et sic Deus non magis quaedam aliis amat, quia omnia amat uno et simplici actu voluntatis, et semper eodem modo se habente. Alio modo, ex parte ipsius boni quod aliquis vult amato. Et sic dicimur aliquem magis alio amare, cui volumus maius bonum; quamvis non magis intensa voluntate. Et hoc modo necesse est dicere quod Deus quaedam aliis magis amat. Cum enim amor Dei sit causa bonitatis rerum, ut dictum est, non esset aliquid alio melius, si Deus non vellet uni maius bonum quam alteri. I answer that, Since to love a thing is to will it good, in a twofold way anything may be loved more, or less. In one way on the part of the act of the will itself, which is more or less intense. In this way God does not love some things more than others, because He loves all things by an act of the will that is one, simple, and always the same. In another way on the part of the good itself that a person wills for the beloved. In this way we are said to love that one more than another, for whom we will a greater good, though our will is not more intense. In this way we must needs say that God loves some things more than others. For since God’s love is the cause of goodness in things, as has been said (A. 2), no one thing would be better than another, if God did not will greater good for one than for another. Ad primum ergo dicendum quod dicitur Deo aequaliter esse cura de omnibus, non quia aequalia bona sua cura omnibus dispenset; sed quia ex aequali sapientia et bonitate omnia administrat. Reply Obj. 1: God is said to have equally care of all, not because by His care He deals out equal good to all, but because He administers all things with a like wisdom and goodness. Ad secundum dicendum quod ratio illa procedit de intensione amoris ex parte actus voluntatis, qui est divina essentia. Bonum autem quod Deus creaturae vult, non est divina essentia. Unde nihil prohibet illud intendi vel remitti. Reply Obj. 2: This argument is based on the intensity of love on the part of the act of the will, which is the divine essence. But the good that God wills for His creatures, is not the divine essence. Therefore there is no reason why it may not vary in degree. Ad tertium dicendum quod intelligere et velle significant solum actus, non autem in sua significatione includunt aliqua obiecta, ex quorum diversitate possit dici Deus magis vel minus scire aut velle; sicut circa amorem dictum est. Reply Obj. 3: To understand and to will denote the act alone, and do not include in their meaning objects from the diversity of which God may be said to know or will more or less, as has been said with respect to God’s love. Articulus 4 Article 4 Utrum Deus semper magis diligat meliora Whether God always loves more the better things?