Articulus 3 Article 3 Utrum termini numerales ponant aliquid in divinis Whether the numeral terms denote anything real in God? Ad tertium sic proceditur. Videtur quod termini numerales ponant aliquid in divinis. Unitas enim divina est eius essentia. Sed omnis numerus est unitas repetita. Ergo omnis terminus numeralis in divinis significat essentiam. Ergo ponit aliquid in Deo. Objection 1: It would seem that the numeral terms denote something real in God. For the divine unity is the divine essence. But every number is unity repeated. Therefore every numeral term in God signifies the essence; and therefore it denotes something real in God. Praeterea, quidquid dicitur de Deo et creaturis, eminentius convenit Deo quam creaturis. Sed termini numerales in creaturis aliquid ponunt. Ergo multo magis in Deo. Obj. 2: Further, whatever is said of God and of creatures, belongs to God in a more eminent manner than to creatures. But the numeral terms denote something real in creatures; therefore much more so in God. Praeterea, si termini numerales non ponunt aliquid in divinis, sed inducuntur ad removendum tantum, ut per pluralitatem removeatur unitas, et per unitatem pluralitas; sequitur quod sit circulatio in ratione, confundens intellectum et nihil certificans; quod est inconveniens. Relinquitur ergo quod termini numerales aliquid ponunt in divinis. Obj. 3: Further, if the numeral terms do not denote anything real in God, and are introduced simply in a negative and removing sense, as plurality is employed to remove unity, and unity to remove plurality; it follows that a vicious circle results, confusing the mind and obscuring the truth; and this ought not to be. Therefore it must be said that the numeral terms denote something real in God. Sed contra est quod Hilarius dicit, in IV de Trin., sustulit singularitatis ac solitudinis intelligentiam professio consortii, quod est professio pluralitatis. Et Ambrosius dicit, in libro de fide cum unum Deum dicimus, unitas pluralitatem excludit deorum, non quantitatem in Deo ponimus. Ex quibus videtur quod huiusmodi nomina sunt inducta in divinis ad removendum, non ad ponendum aliquid. On the contrary, Hilary says (De Trin. iv): If we admit companionship—that is, plurality—we exclude the idea of oneness and of solitude; and Ambrose says (De Fide i): When we say one God, unity excludes plurality of gods, and does not imply quantity in God. Hence we see that these terms are applied to God in order to remove something; and not to denote anything positive. Respondeo dicendum quod Magister, in sententiis, ponit quod termini numerales non ponunt aliquid in divinis, sed removent tantum. Alii vero dicunt contrarium. I answer that, The Master (Sent. i, D, 24) considers that the numeral terms do not denote anything positive in God, but have only a negative meaning. Others, however, assert the contrary. Ad evidentiam igitur huius, considerandum est quod omnis pluralitas consequitur aliquam divisionem. Est autem duplex divisio. Una materialis, quae fit secundum divisionem continui, et hanc consequitur numerus qui est species quantitatis. Unde talis numerus non est nisi in rebus materialibus habentibus quantitatem. Alia est divisio formalis, quae fit per oppositas vel diversas formas, et hanc divisionem sequitur multitudo quae non est in aliquo genere, sed est de transcendentibus, secundum quod ens dividitur per unum et multa. Et talem multitudinem solam contingit esse in rebus immaterialibus. In order to resolve this point, we may observe that all plurality is a consequence of division. Now division is twofold; one is material, and is division of the continuous; from this results number, which is a species of quantity. Number in this sense is found only in material things which have quantity. The other kind of division is called formal, and is effected by opposite or diverse forms; and this kind of division results in a multitude, which does not belong to a genus, but is transcendental in the sense in which being is divided by one and by many. This kind of multitude is found only in immaterial things. Quidam igitur, non considerantes nisi multitudinem quae est species quantitatis discretae, quia videbant quod quantitas discreta non habet locum in divinis, posuerunt quod termini numerales non ponunt aliquid in Deo, sed removent tantum. Alii vero, eandem multitudinem considerantes, dixerunt quod, sicut scientia ponitur in Deo secundum rationem propriam scientiae, non autem secundum rationem sui generis, quia in Deo nulla est qualitas; ita numerus in Deo ponitur secundum propriam rationem numeri, non autem secundum rationem sui generis, quod est quantitas. Some, considering only that multitude which is a species of discrete quantity, and seeing that such kind of quantity has no place in God, asserted that the numeral terms do not denote anything real in God, but remove something from Him. Others, considering the same kind of multitude, said that as knowledge exists in God according to the strict sense of the word, but not in the sense of its genus (as in God there is no such thing as a quality), so number exists in God in the proper sense of number, but not in the sense of its genus, which is quantity. Nos autem dicimus quod termini numerales, secundum quod veniunt in praedicationem divinam, non sumuntur a numero qui est species quantitatis; quia sic de Deo non dicerentur nisi metaphorice, sicut et aliae proprietates corporalium, sicut latitudo, longitudo, et similia, sed sumuntur a multitudine secundum quod est transcendens. Multitudo autem sic accepta hoc modo se habet ad multa de quibus praedicatur, sicut unum quod convertitur cum ente ad ens. Huiusmodi autem unum, sicut supra dictum est, cum de Dei unitate ageretur, non addit aliquid supra ens nisi negationem divisionis tantum, unum enim significat ens indivisum. Et ideo de quocumque dicatur unum, significatur illa res indivisa, sicut unum dictum de homine, significat naturam vel substantiam hominis non divisam. Et eadem ratione, cum dicuntur res multae, multitudo sic accepta significat res illas cum indivisione circa unamquamque earum. But we say that numeral terms predicated of God are not derived from number, a species of quantity, for in that sense they could bear only a metaphorical sense in God, like other corporeal properties, such as length, breadth, and the like; but that they are taken from multitude in a transcendent sense. Now multitude so understood has relation to the many of which it is predicated, as one convertible with being is related to being; which kind of oneness does not add anything to being, except a negation of division, as we saw when treating of the divine unity (Q. 11, A. 1); for one signifies undivided being. So, of whatever we say one, we imply its undivided reality: thus, for instance, one applied to man signifies the undivided nature or substance of a man. In the same way, when we speak of many things, multitude in this latter sense points to those things as being each undivided in itself. Numerus autem qui est species quantitatis, ponit quoddam accidens additum supra ens, et similiter unum quod est principium numeri. Termini ergo numerales significant in divinis illa de quibus dicuntur, et super hoc nihil addunt nisi negationem, ut dictum est, et quantum ad hoc, veritatem dixit Magister in sententiis. Ut, cum dicimus, essentia est una, unum significat essentiam indivisam, cum dicimus, persona est una, significat personam indivisam, cum dicimus, personae sunt plures, significantur illae personae, et indivisio circa unamquamque earum; quia de ratione multitudinis est, quod ex unitatibus constet. But number, if taken as a species of quantity, denotes an accident added to being; as also does one which is the principle of that number. Therefore the numeral terms in God signify the things of which they are said, and beyond this they add negation only, as stated (Sent. i, D, 24); in which respect the Master was right (Sent. i, D, 24). So when we say the essence is one, the term one signifies the essence undivided; and when we say the person is one, it signifies the person undivided; and when we say the persons are many, we signify those persons, and their individual undividedness; for it is of the very nature of multitude that it should be composed of units. Ad primum ergo dicendum quod unum, cum sit de transcendentibus, est communius quam substantia et quam relatio, et similiter multitudo. Unde potest stare in divinis et pro substantia et pro relatione, secundum quod competit his quibus adiungitur. Et tamen per huiusmodi nomina, supra essentiam vel relationem, additur, ex eorum significatione propria, negatio quaedam divisionis, ut dictum est. Reply Obj. 1: One, as it is a transcendental, is wider and more general than substance and relation. And so likewise is multitude; hence in God it may mean both substance and relation, according to the context. Still, the very signification of such names adds a negation of division, beyond substance and relation; as was explained above. Ad secundum dicendum quod multitudo quae ponit aliquid in rebus creatis, est species quantitatis; quae non transumitur in divinam praedicationem; sed tantum multitudo transcendens, quae non addit supra ea de quibus dicitur, nisi indivisionem circa singula. Et talis multitudo dicitur de Deo. Reply Obj. 2: Multitude, which denotes something real in creatures, is a species of quantity, and cannot be used when speaking of God: unlike transcendental multitude, which adds only indivision to those of which it is predicated. Such a kind of multitude is applicable to God. Ad tertium dicendum quod unum non est remotivum multitudinis, sed divisionis, quae est prior, secundum rationem, quam unum vel multitudo. Multitudo autem non removet unitatem, sed removet divisionem circa unumquodque eorum ex quibus constat multitudo. Et haec supra exposita sunt, cum de divina unitate ageretur. Reply Obj. 3: One does not exclude multitude, but division, which logically precedes one or multitude. Multitude does not remove unity, but division from each of the individuals which compose the multitude. This was explained when we treated of the divine unity (Q. 11, A. 2). Sciendum tamen est quod auctoritates in oppositum inductae, non probant sufficienter propositum. Licet enim pluralitate excludatur solitudo, et unitate deorum pluralitas, non tamen sequitur quod his nominibus hoc solum significetur. Albedine enim excluditur nigredo, non tamen nomine albedinis significatur sola nigredinis exclusio. It must be observed, nevertheless, that the opposite arguments do not sufficiently prove the point advanced. Although the idea of solitude is excluded by plurality, and the plurality of gods by unity, it does not follow that these terms express this signification alone. For blackness is excluded by whiteness; nevertheless, the term whiteness does not signify the mere exclusion of blackness. Articulus 4 Article 4 Utrum hoc nomen persona possit esse commune tribus personis Whether this term ‘person’ can be common to the three persons? Ad quartum sic proceditur. Videtur quod hoc nomen persona non possit esse commune tribus personis. Nihil enim est commune tribus personis nisi essentia. Sed hoc nomen persona non significat essentiam in recto. Ergo non est commune tribus. Objection 1: It would seem that this term person cannot be common to the three persons. For nothing is common to the three persons but the essence. But this term person does not signify the essence directly. Therefore it is not common to all three. Praeterea, commune opponitur incommunicabili. Sed de ratione personae est quod sit incommunicabilis, ut patet ex definitione Ricardi de s. Victore supra posita. Ergo hoc nomen persona non est commune tribus. Obj. 2: Further, the common is the opposite to the incommunicable. But the very meaning of person is that it is incommunicable; as appears from the definition given by Richard of St. Victor (Q. 29, A. 3, ad 4). Therefore this term person is not common to all the three persons. Praeterea, si est commune tribus, aut ista communitas attenditur secundum rem, aut secundum rationem. Sed non secundum rem, quia sic tres personae essent una persona. Nec iterum secundum rationem tantum, quia sic persona esset universale, in divinis autem non est universale et particulare, neque genus neque species, ut supra ostensum est. Non ergo hoc nomen persona est commune tribus. Obj. 3: Further, if the name person is common to the three, it is common either really, or logically. But it is not so really; otherwise the three persons would be one person; nor again is it so logically; otherwise person would be a universal. But in God there is neither universal nor particular; neither genus nor species, as we proved above (Q. 3, A. 5). Therefore this term ‘person’ is not common to the three. Sed contra est quod dicit Augustinus, VII de Trin., quod cum quaereretur, quid tres? Responsum est, tres personae; quia commune est eis id quod est persona. On the contrary, Augustine says (De Trin. vii, 4) that when we ask, Three what? we say, Three persons, because what a person is, is common to them. Respondeo dicendum quod ipse modus loquendi ostendit hoc nomen persona tribus esse commune, cum dicimus tres personas, sicut cum dicimus tres homines, ostendimus hominem esse commune tribus. Manifestum est autem quod non est communitas rei, sicut una essentia communis est tribus, quia sic sequeretur unam esse personam trium, sicut essentia est una. I answer that, The very mode of expression itself shows that this term person is common to the three when we say three persons; for when we say three men we show that man is common to the three. Now it is clear that this is not community of a real thing, in the way in which one essence is common to the three; otherwise, there would be only one person of the three, as also one essence. Qualis autem sit communitas, investigantes diversimode locuti sunt. Quidam enim dixerunt quod est communitas negationis; propter hoc, quod in definitione personae ponitur incommunicabile. Quidam autem dixerunt quod est communitas intentionis, eo quod in definitione personae ponitur individuum; sicut si dicatur quod esse speciem est commune equo et bovi. Sed utrumque horum excluditur per hoc, quod hoc nomen persona non est nomen negationis neque intentionis, sed est nomen rei. What is meant by such a community has been variously determined by those who have examined the subject. Some have called it a community of exclusion, forasmuch as the definition of person contains the word incommunicable. Others thought it to be a community of intention, as the definition of person contains the word individual; as we say that to be a species is common to horse and ox. Both of these explanations, however, are excluded by the fact that person is not a name of exclusion nor of intention, but the name of a reality. Et ideo dicendum est quod etiam in rebus humanis hoc nomen persona est commune communitate rationis, non sicut genus vel species, sed sicut individuum vagum. Nomina enim generum vel specierum, ut homo vel animal, sunt imposita ad significandum ipsas naturas communes; non autem intentiones naturarum communium, quae significantur his nominibus genus vel species. Sed individuum vagum, ut aliquis homo, significat naturam communem cum determinato modo existendi qui competit singularibus, ut scilicet sit per se subsistens distinctum ab aliis. Sed in nomine singularis designati, significatur determinatum distinguens, sicut in nomine Socratis haec caro et hoc os. Hoc tamen interest, quod aliquis homo significat naturam, vel individuum ex parte naturae, cum modo existendi qui competit singularibus, hoc autem nomen persona non est impositum ad significandum individuum ex parte naturae, sed ad significandum rem subsistentem in tali natura. Hoc autem est commune secundum rationem omnibus personis divinis, ut unaquaeque earum subsistat in natura divina distincta ab aliis. Et sic hoc nomen persona, secundum rationem, est commune tribus personis divinis. We must therefore resolve that even in human affairs this name person is common by a community of idea, not as genus or species, but as a vague individual thing. The names of genera and species, as man or animal, are given to signify the common natures themselves, but not the intentions of those common natures, signified by the terms genus or species. The vague individual thing, as some man, signifies the common nature with the determinate mode of existence of singular things—that is, something self-subsisting, as distinct from others. But the name of a designated singular thing signifies that which distinguishes the determinate thing; as the name Socrates signifies this flesh and this bone. But there is this difference—that the term some man signifies the nature, or the individual on the part of its nature, with the mode of existence of singular things; while this name person is not given to signify the individual on the part of the nature, but the subsistent reality in that nature. Now this is common in idea to the divine persons, that each of them subsists distinctly from the others in the divine nature. Thus this name person is common in idea to the three divine persons. Ad primum ergo dicendum quod ratio illa procedit de communitate rei. Reply Obj. 1: This argument is founded on a real community. Ad secundum dicendum quod, licet persona sit incommunicabilis, tamen ipse modus existendi incommunicabiliter, potest esse pluribus communis. Reply Obj. 2: Although person is incommunicable, yet the mode itself of incommunicable existence can be common to many. Ad tertium dicendum quod, licet sit communitas rationis et non rei tamen non sequitur quod in divinis sit universale et particulare, vel genus vel species. Tum quia neque in rebus humanis communitas personae est communitas generis vel speciei. Tum quia personae divinae habent unum esse, genus autem et species, et quodlibet universale, praedicatur de pluribus secundum esse differentibus. Reply Obj. 3: Although this community is logical and not real, yet it does not follow that in God there is universal or particular, or genus, or species; both because neither in human affairs is the community of person the same as community of genus or species; and because the divine persons have one being; whereas genus and species and every other universal are predicated of many which differ in being. Quaestio 31 Question 31 De his quae ad unitatem vel pluralitatem pertinent in divinis Unity and Plurality in God Post haec considerandum est de his quae ad unitatem vel pluralitatem pertinent in divinis. Et circa hoc quaeruntur quatuor. We now consider what belongs to the unity or plurality in God; which gives rise to four points of inquiry: Primo, de ipso nomine Trinitatis. (1) Concerning the word ‘Trinity.’ Secundo, utrum possit dici, filius est alius a patre. (2) Whether we can say that the Son is other than the Father? Tertio, utrum dictio exclusiva, quae videtur alietatem excludere, possit adiungi nomini essentiali in divinis. (3) Whether an exclusive term, which seems to exclude otherness, can be joined to an essential name in God? Quarto, utrum possit adiungi termino personali. (4) Whether it can be joined to a personal term? Articulus 1 Article 1 Utrum sit trinitas in divinis Whether there is trinity in God?